Dr.h.c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.

 

Dr.h.c., PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc
vedecký pracovník a riaditeľ SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Narodil sa 26.3.1946 vo Svidníku
 
Rodina: manželka Mária, deti: Miroslav (1971), Dagmar (1973), Alexander (1976)
 
Kontakt: + 421 54 245 1002 ,  miroslav.sopoliga@snm.sk
          
           Miroslav Sopoliga po ukončení štúdia na FF UPJŠ v Prešove (1967)  nastúpil pracovať do Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako odborný pracovník oddelenia národopisu. Jeho doménou sa stal výskum ľudovej architektúry a bývania Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska. Ako vedúci pracovník múzea (od r. 1972) zodpovedal za výstavbu národopisnej expozície v prírode, rozprestierajúcej sa na ploche 11 ha. Je autorom jej ideového zámeru a celého projektu. Dnes táto expozícia s vyše 50 pamiatkami ľudového staviteľstva patrí k najkrajším a najatraktívnejším na Slovensku. Miroslav Sopoliga sa zaslúžil o sprístupnenie Galérie Dezidera Millyho ako jednej z expozícií MUK vo Svidníku (1983). Po r. 1985 sa stal tvorcom libreta, scenáristickej a realizačnej prípravy novej - hlavnej kultúrno-historickej expozície Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sprístupnenej v júni 1991. Rozsiahle sú aj vedecko-organizačné aktivity M. Sopoligu. Ako člen Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry v Karpatách a na Balkáne (MKKKB) aktívne pracuje v subkomisii pre výskum ľudového staviteľstva. Jeho zásluhou sa niektoré podujatia organizované komisiou MKKKB – medzinárodné vedecké konferencie uskutočnili vo Svidníku (1976, 1981, 1983). Spolupracoval na Etnografickom atlase Slovenska (1990) a Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska (1995). Vystupuje na medzinárodných konferenciách v Poľsku, Maďarsku, Česku, Ukrajine, Srbsku, Fínsku, Rumunsku, Kanade a USA. Aktívne participuje na podujatiach s medzinárodnou účasťou, ktoré organizuje SNM-MUK pri príležitosti tradičných Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Svoju erudovanosť, dlhoročné výskumy a bohatstvo z terénnych výskumov okrem iného zúročil v monografii Tradície hmotnej kultúry Ukrajincov na Slovensku (2006), ktorá je prvou etnologickou syntézou svojho druhu na Slovensku.
           Miroslav Sopoliga dôsledne obhajuje zachovanie názvu a národnostnej profilácie múzea a zároveň na základe vedeckých poznatkov z histórie a etnológie argumentačne dokazuje etnickú jednotu rusínsko-ukrajinského obyvateľstva v Karpatách. Je autorom a spoluautorom vyše 30 knižných publikácií a okolo 700 vedeckých a vedecko-populárnych prác (štúdií, článkov, recenzií, scenárov, projektov a pod.). Rediguje a zostavuje Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (č, 15-25). Je spoluautorom štyroch dokumentárnych filmov o histórii a kultúre Rusínov-Ukrajincov východného Slovenska. Jeho odborná erudícia, organizačná a riadiaca práca uznávaného odborníka, muzeológa a etnológa, s kontaktmi v mnohých krajinách sveta prispela k rastu kvality práce múzea. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam, ktoré vytvárali charakter a obraz múzea. Múzeum pod jeho vedením nadobudlo európsku rezonanciu, začlenilo sa do múzejnej siete SR. 19. mája r. 2011 minister kultúry SR udelil Dr.h.c., PhDr. Miroslavovi Sopoligovi, DrSc. najprestížnejšie vyznamenanie v oblasti múzejníctva - Cenu Andreja Kmeťa za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie histórie a kultúry ukrajinskej národnosti na Slovensku.     

 

Riaditeľ SNM – MUK vo Svidníku Miroslav Sopoliga pri otvorení otvára tematickú výstavu Vábivá vôňa čajov – 2010.
Riaditeľ SNM-MUK vo Svidníku M. Sopoliga sprevádza po kultúrno-historickej expozícii Viktora Juščenka prezidenta Ukrajiny – 12.10.2007.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.