Aktuality / POZVÁNKA NA DNI MESTA SVIDNÍK

 MESTSKÝ ÚRAD VO SVIDNÍKU
odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu
ul. Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

                                                                                                
P   O  Z  V  Á   N   K A
 
MESTO SVIDNÍK VÁS POZÝVA NA PREDAJNÉ TRHY
 konané z príležitosti VII. ročníka osláv „Dni mesta Svidník“,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 01. – 02. júla 2011 /piatok, sobota/
v priestoroch, ktoré sú vyznačené v situačnom pláne.
 
     Trhové miesto je možné zakúpiť na Mestskom úrade, odbore sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu na ul. Sov. hrdinov 200 vo Svidníku, 2. poschodie č. dv. 234(p. Hricenková) podľa číslovania v situačnom pláne od 23. mája 2011 do 30. júna 2011.      
           
 
Hotovostné platby denne od 08.00 hod. - do 11.00 hod.
Telefonicky denne od 12.00 hod. - do 15.00 hod.
 
     Pri telefonickom predaji si miesto objednávate na čísle telefónu 054/75 221 82, kl. 115 s tým, že platbu za telefonicky odsúhlasené miesto uhradíte na č. účtu 1402722254/0200 VÚB Svidník, konštantný symbol 308, variabilný symbol bude každému daný pri objednávke - je to číslo trhového miesta.
    
     Kópiu úhrady žiadame zaslať do 2 dni (vrátane dňa objednania) na (číslo fax. 054/7522394 (nie poštou) resp. zaslať na e-mail adresu podnikatel@svidnik.sk. V opačnom prípade bude miesto zrušené bez akéhokoľvek upozornenia.  
     Ak úhradu posielate cez účet na „jednorazovom príkaze na úhradu“ v správe pre prijímateľa resp. v doplňujúcom údaji musí byť uvedený „Sektor (napr. B)“   a číslo trhového miesta (napr. 22 – 25).   
  
     Trhové miesto pre stánok s občerstvením si môže predajca zakúpiť výlučne osobne na MsÚ a to najviac 6 bm v jednom sektore !  
 
     Predajcovia potravinárskeho sortimentu si musia vybaviť súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v mieste trvalého bydliska vopred, ináč im hygienicky dozor neumožní predaj. 
     
     Trhové miesto pre stánky s nepotravinovým sortimentom  si môže predajca zakúpiť najviac 6 bm v jednom sektore ! V čase od 23.5.2011 do 27.5.2011 sa trhové miesta pre iných predajcov predávať nebudú !
    
      Zároveň Vás upozorňujeme, že pri možnosti umiestnenia motorového vozidla za predajným stánkom dĺžka stánku musí byť primeraná dĺžke auta (vrátane ťažného zariadenia). Pri predaji z motorového prívesu je potrebné zakúpiť si dĺžku samotného prívesu vrátane ťažného zariadenia.
    
     Predajcovia sú povinní označiť svoje trhové miesto obchodným menom podnikateľa, u FO aj bydliskom, u PO označiť trhové miesto názvom obchodnej spoločnosti a sídlom, taktiež mať doklad o zaplatení trhového miesta.
    
     Predajné stánky s občerstvením na pešiu zónu je možné postaviť na zakúpené trhové miesto najskôr 30.06.2011 /t.j. štvrtok/ od 14.00 hod.
   
     Vzhľadom na to, že kultúrny program počas osláv „Dni mesta Svidník“ (piatok, sobota) sa uskutoční v areáli amfiteátra až vo večerných hodinách (od 19.00 hod.), predajné stánky s občerstvením v areáli amfiteátra  je možné postaviť najskôr 1.7.2011 (piatok) od 08.00 hod.  
 
      V predpredaji sa budú predávať trhové miesta iba na obidva dni ! Pri neúčasti na oslavách z akéhokoľvek dôvodu poplatky nevraciame !  Zakúpené trhové miesto počas osláv nie je možné meniť!
 
 
Ceny za trhové miesto sú stanovené za 1 bežný meter/deň:
 
 
Občerstvovacie stánky:
 
  • Centrálna - pešia zóna
  • Festivalova – areál amfiteátra
12,- € /bm /deň 
10,-€/bm/ deň                  
 
Nepotravinárske stánky:   
  • Centrálna - pešia zóna
  • Komenského
  • Kutuzovova 

11,- € /bm /deň 
  8,- €/bm/deň
  8,- €/bm/deň

Poplatok za jeden stojan pri stánku   2,- €/deň             
Poplatok za auto alebo prívesný vozík
pri stánku vo vyznačených priestoroch 
  
  3,- €/deň
Poplatok za auto autosalónu 20,- €/deň             
       
 
     Veríme, že možnosťou zakúpiť si trhové miesto v predpredaji predídeme nepríjemnostiam počas trvania trhov a tešíme sa na Vašu účasť.
 
  
 
                                                                                                         Ing. Marta   J a c k o v á, v.r.
                                                                                                                 vedúca odboru

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.