Aktuality / POZVÁNKA NA 21. ROČNÍK PREDVIANOČNÝCH PREDAJNÝCH TRHOV

 

MESTSKÝ ÚRAD   VO   SVIDNÍKU
odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu
ul. Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník
www.svidnik.sk; e-mail: podnikatel@svidnik.sk; 054/75 221 82 
 
 
                                                      
 
P O Z V Á N K A
                                                                                                                           
MESTO SVIDNÍK VÁS POZÝVA  NA 21. ROČNÍK PREDVIANOČNÝCH PREDAJNÝCH TRHOV,  
ktoré sa uskutočnia v dňoch   10., 11. a 12. novembra 2011 / štvrtok, piatok, sobota/ 
v priestoroch, ktoré máte vyznačené v situačnom pláne.
 
Trhové miesto je možné zakúpiť osobne na Mestskom úrade, odbore sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu na ul. Sov. hrdinov 200/337 vo Svidníku, 2. poschodie č. dv. 234 /p. Hricenková / podľa číslovania v situačnom pláne /viď prílohy/ denne od 10.10.2011 do 09.11.2011 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.    
 
Pri telefonickom predajisi miesto objednávate na čísle telefónu 054/7522182 kl. 115 s tým, že telefonicky odsúhlasené miesto uhradíte poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na č. účtu 1402722254/0200 VÚB Svidník, konštantný symbol 0308. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo Vášho miesta, ktoré Vám bude pridelené pri objednávke.
 
Telefonický si miesto môžete objednať denne od 10.10.2011 do 09.11.2011 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. (ak v doobedňajších hodinách nie sú prítomní záujemcovia o kúpu trhového miesta, vybavujeme aj telefonické objednávky)
   
Kópiu úhrady (šek resp. príkaz na úhradu) žiadame zaslať do 2 dni (vrátane dňa objednania) na číslo fax. 054/7522394 (nie poštou), resp. na e-mail. adresu podnikatel@svidnik.sk.
 
Každá úhrada musí byť vydokladovaná do 09.11.2011 resp. predložená k nahliadnutiu dňa 10.11.2011 do 7.00 hod., v opačnom prípade bude dojednané miesto  zrušené ! 
    
V predpredaji, či už v hotovosti alebo telefonický, sa budú predávať trhové miesta iba na všetky 3 dni trhov, pričom na posledný deň trhov na predajnú plochu je zľava
50 %.  
 Predpredaj končí 04.11.2011!
  
Predajcovia potravinárskeho sortimentu si musia vybaviť súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v mieste trvalého bydliska vopred, ináč im hygienický dozor neumožní predaj.
    
     
Predajné stánky s občerstvením je možné postaviť na zakúpené miesto najskôr 09.11.2010 /t.j. streda/ od 14.00 hod. Zároveň Vás upozorňujeme, že pri stánkoch s autom dĺžka stánku musí byť primeraná dĺžke auta (prívesný vozík spolu s autom nie je povolený).
 
 Predajcovia sú povinní vyvesiť doklad o zaplatení a kópiu živnostenského listu na viditeľné miesto pre prípad kontroly.
     
Zakúpené miesto počas trhov nie je možné meniť !
 
Neúčasť na trhoch zo závažných dôvodov musí byť písomne zdokladovaná a zdôvodnená najneskôr do 09.11.2011. Pri nesplnení tejto podmienky vraciame len 50% zo zaplatenej sumy.
 
   Poplatky za trhové miesto sú stanovené za 1 bežný meter/deň :
 

Občerstvovacie stánky:

 

- ul. Centrálna – pešia zóna

                                          13,- € /bm /deň 
Nepotravinárske stánky:                                    
 
  -   ul.Centrálna   11,-€ /bm /deň
-   ul.Komenského   8,- €/bm/deň
    -   ul.Kutuzovová   8,- €/bm/deň
Poplatok za jeden stojan pri stánku   2,- € /deň           
Poplatok za auto alebo prívesný vozík
pri stánku vo vyznačených priestoroch 
4,- € /deň
Poplatok za auto autosalónu  17,- €/deň           
 
 
Veríme, že možnosťou zakúpiť si trhové miesta v predpredaji predídeme nepríjemnostiam počas trvania trhov a tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 
                                                                                             Ing. Marta Jacková, v.r. 
                                                                                                    vedúca odboru                           
 
 
 
 
Poznámka: Sídlo organizačného štábu bude v budove Domu kultúry (na prízemí), ul. Sov. hrdinov 200 vo Svidníku.  

  situačný plán (227 kB)

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.