Aktuality / Informácia o výstavbe samoobslužnej autoumyvárne

Navrhovateľ GAMA PLUS s.r.o., Stropkovská 705, 089 01 Svidník podal dňa 07.09.2011 na Mestskom úrade vo Svidníku návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Samoobslužná autoumyváreň“ na pozemku parcelné číslo KN-C 202/1 v kat. území mesta Svidník. Mesto Svidník ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou a 29.9.2011 vykonal vo veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Informácia o územnom konaní bola zverejnená aj na webovej stránke mesta Svidník
Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 25.10.2011aj formou verejnej vyhlášky. Po nadobudnutí právoplatnosti podala spoločnosť GAMA PLUS s.r.o., Stropkovská 705, 089 01 Svidník písomné ohlásenie stavby „Samoobslužná autoumyváreň, ul. 8.mája Svidník“. Dňa 30.12.2011 bolo navrhovateľovi vydané oznámenie, že stavebný úrad voči uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky. Stavba má byť ukončená v termíne do konca mesiaca september 2012. Samoobslužná autoumyváreň je dočasná jednoduchá stavba JetWash (Outudor) nemeckého výrobcu Ehrle na sídlisku Utra vo Svidníku. Objekt autoumyvárne o pôdorysnej zastavanej ploche 10,87 x 6,66m je prízemný, z montovateľnej typizovanej konštrukcie. Stavba je navrhnutá na jestvujúcom asfaltovom parkovisku na pozemku KN 202/1 k.ú. Svidník. Autoumyváreň je samoobslužná, pozostávajúca z dvoch jednostranne sprístupnených umývacích boxov s oceľovým prestrešením a kompaktným technologickým zariadením, umiestneným na ostrovčeku medzi boxami. Stavba bude sprístupnená použitím jestvujúceho prístupu na parkovisko bez zásahu do miestnej komunikácie a tiež bez zmeny spôsobu komunikácie.
Pozemok bol prenajatý na dobu 5 rokov od 1.8.2011 do 31.7.2016. Po tejto dobe musí prenajímateľ stavbu odstrániť.Umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a je v súlade so záväznou a smernou časťou územného plánu mesta. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa §47 stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 532/2002 Z.z.. Jej umiestnenie v tejto lokalite mesto podporilo v snahe o priblíženie motoristických služieb občanom mesta. Prevádzkové hodiny budú stanovené tak, aby nebol rušený kľud v okolí samoobslužnej autoumyvárne

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.