Odborné komisie

 

 Komisia na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácií

Predseda:        
Ing. Vladimír Žak, poslanec MsZ
Tajomník: 
Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci odboru finančného a správy majetku
Členovia: PaedDr. Jozef Poperník, poslanec MsZ
PhDr. František Pochanič, poslanec MsZ
Mgr. Viera Dercová, vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže
Ing. Marta Jacková, vedúca odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu            

 

Komisia pre výber pamätihodností mesta Svidník

Predseda: Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku
Tajomníčka: Mgr. Jana Pirščová, zamestnankyňa MsÚ
Členovia: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM
Doc.PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc., SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Helena Petríková, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Mgr. Veronika Havadejová, vedúca Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Svidník
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec MsZ
Mgr. Peter Holík, pracovník VHM vo Svidníku

  2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.