Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: PhDr. František Pochanič, poslanec MsZ
Tajomníčka: Mária Kandravá, zamestnankyňa mesta
Členovia: 
Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa MsZ
JUDr. Ivan Kolečava, z radov občanov
Ing. Martin Miščík, z radov občanov
Ing. Tatiana Pavľučuková, z radov občanov

 

Komisia finančná a správy majetku

Predseda:
Ing. Vladimír Žak, poslanec MsZ
Tajomníčka: Helena Škrabová, zamestnankyňa mesta
Členovia: 
Mgr. Pavel Olejár, poslanec MsZ
Ing. Marián Géci, z radov občanov
Ing. Jaroslava Džambová, z radov občanov
Mgr. Matúš Majda, z radov občanov
Dr. Michal Varcholík, z radov občanov

 

Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu

Predseda: PhDr. Ján Vook, poslanec MsZ
Tajomník: Helena Hricenková, zamestnanec mesta
Členovia: 
Martin Ždiňak, poslanec MsZ
Marek Andrejko, z radov občanov
Mgr. Ondrej Halčík, z radov občanov
Ing. Juraj Leško, z radov občanov
Mgr. Jozef Žižák, z radov občanov

 

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia

Predseda: Cyril Dudáš, poslanec MsZ
Tajomníčka:
Bc. Marta Haninová, zamestnankyňa mesta 
Členovia: 
Mgr. Kamil Beňko, poslanec MsZ
Ing. Ľudovít Ďurišin, z radov občanov
Ing. arch. Ján Kimák, z radov občanov
Ľuboš Kost, z radov občanov
Ing. Miron Mikita, z radov občanov

 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež

Predseda: PaedDr. Jozef Poperník, poslanec MsZ
Tajomník: Mgr. Jozef Kurty, zamestnanec mesta
Členovia: 
Mgr. Nadežda Fedorková, poslankyňa MsZ
PhDr. Mária Pajzinková, z radov občanov
Mgr. Marián Vítko, z radov občanov
Katarína Siváková, z radov občanov
Mgr. Vladimír Zelizňák, z radov občanov

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Martin Ždiňak, poslanec MsZ 
Tajomník: Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP
Členovia: 
Juraj Antoš, poslanec MsZ
Valéria Hudáková, z radov občanov,
Patrik Karsa, z radov občanov
Mgr. Norbert Šak, z radov občanov

 

Komisia na šetrenie sťažnosti

Predseda: PhDr. Ján Vook, poslanec MsZ 
Tajomníčka:
Alena Venglárová, zamestnankyňa MsÚ 
Členovia: 
PhDr. Františk Pochanič, poslanec MsZ
Ing. Vladimír Žak, poslanec MsZ
PaeDr. Jozef Rodák, z radov občanov
Bc. Ján Troščák, z radov občanov

 

Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník

Predseda: MUDr. Peter Breznoščák, poslanec MsZ 
Tajomníčka:
Ružena Sipľaková, zamestnankyňa MsÚ 
Členovia: 
Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec MsZ
Peter Pilip, poslanec MsZ

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov mesta Svidník

Predseda: Mgr. Nadežda Fedorkovú, poslanec MsZ 
Tajomník:
Cyril Dudáš, poslanec MsZ
Členovia: 
Juraj Antoš, poslanec MsZ
Ján Hirčko, poslanec MsZ
PhDr. František Pochanič, poslanec MsZ
Martin Ždiňak, poslanec MsZ
 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.