Aktuality / Zverejnenie zámeru na priamy prenájom nebytového priestoru

 

 
MESTO SVIDNÍK
 
 
z v e r e j ň u j e
 
(podľa ustanovenia § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora mesta č. 4/2010)
 
zámer na priamy prenájom nebytového priestoru. Kancelárske priestory sa nachádzajú v Administratívnej budove, Ul. Sovietskych hrdinov 200/33.
 
Kancelária č. 1         -           úžitková plocha         36 m²              4. poschodie
Kancelária č. 2         -           úžitková plocha         18 m²              4. poschodie
Kancelária č. 3         -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 4         -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 5         -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 6         -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 7         -           úžitková plocha         36 m²              7. poschodie
Kancelária č. 8         -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 9         -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 10       -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
Kancelária č. 11       -           úžitková plocha         18 m²              7. poschodie
 
 
     Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, písm c, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora mesta Svidník č. 4/2010 na 13,0 €/m²/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník, odboru všeobecnej vnútornej správy, Ul. Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník, p. Štefanišinom, č.t. 75 221 23.
 
     Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom za 1 m²/rok na predmet nájmu poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sovietskych hrdinov 200/33 najneskôr do 14.12.2012 do 15,30 hod. v zapečatenej obálke s označením „Nájom-Administratívna budova. Priestory budú prenajaté žiadateľovi s najvyššou cenovou ponukou. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17.12.2012 o 13,00 hod. v kancelárii č. 133 MsÚ Svidník. V prípade rovnosti viacerých ponúk, rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia ponuky.
 
     Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Ján HOLODŇÁK, v.r.
                                                                                        primátor mesta
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.