Aktuality / Zverejnenie- zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov 413/54 vo Svidníku. Účel – predajňa kníhkupectva.

 

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
 
 
z v e r e j ň u j e
 
( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č. 4/2010),
 
zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte OD Vašuta na Ul. Sov. hrdinov 413/54 vo Svidníku. Účel – predajňa kníhkupectva. Ponúkaný priestor sa nachádza na II nadzemnom podlaží uvedeného objektu,  predajňa kníhkupectva.
      
Predajná plocha prevádzky - 77,50  m2 
           
    
Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, pism. c, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta Svidník č. 4/2010 na 35,- €/m2/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník  kancelária č.234, č. t. 054/7522182.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom za 1 m2/rok a účel nájmu   t.j. sortiment predaja v predmete nájmu osobne do podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 13.10.2011 1530hod. v zapečatenej obálke s označením “Nájom OD Vašuta“.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 14.10.2011   v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník.  
Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Ján Holodňák
                                                                                    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.