Aktuality / Zrušenie zverejnenia na priamy prenájom nebytových priestorov

 

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
 
 
r u š í   z v e r e j n e n i e
 
( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č. 4/2010),
 
zámer na priamy prenájom nebytových priestorov na UL. Nábrežnej 498/13 vo Svidníku na úcely obchodných prevádzok a prevádzok služieb.
 
   prevádzka č. 1   Elektromix - celková úžitková plocha    54,- m2 - obchod a služby 
   prevádzka č. 2   Krajčírstvo - celková úžitková plocha    20,- m2 - obchod a služby
   prevádzka č. 3   Kaderníctvo - celková úžitková plocha    17,10 m2 - obchod a služby
     
Zverejnený dňa 7.2.2011 obvyklým spôsobom.
 
 
                                                                                   Ing. Ján Holodňák
                                                                                    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.