Aktuality / Záznam z vyhodnotenia ponúk na priamy predaj pozemku KN 3162/52 na ul. Stropkovskej

 

Z Á Z N A M
 
z vyhodnotenia ponúk na priamy predaj pozemku KN 3162/52 na Ul. Stropkovskej, napísaný dňa 31.5.2011 v kancelárii č.226 MsÚ Svidník
 
 
 
        Dňa 12.05.2011 Mesto Svidník zverejnilo ponuku na priamy predaj nehnuteľného majetku – pozemku na ul. Stropkovskej, parc. KN C č. 3162/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, k.ú. Svidník, podľa § 9a zákona č.138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov.        
        Do 30.5.2011 bola na MsÚ vo Svidníku doručená jedna ponuka.
 
1. Ing. Peter Bochnovič – BOPER, gen. Svobodu 692/16, 089 01 Svidník za cenu 8000,- EUR.
 
Účel odkúpenia pozemku – výstavba parkoviska
         
        Z dôvodu, že nebolo doručené viacero ponúk, bude táto postúpená na rokovanie mestského zastupiteľstva. O výsledku rokovania bude záujemca informovaný.

Písomný záaznam z vyhodnotenia ponúk

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.