Aktuality / Záznam z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov v objekte OD VAŠUTA na Ul. Sov. hrdinov 413/54 vo Svidníku – predajňa kníhkupectva napísaný dňa 04.07.2011

 

 
Dňa 13.06.2011 Mesto Svidník zverejnilo ponuku na prenájom nebytových priestorovv objekte OD VAŠUTA na Ul. Sov. hrdinov 413/54 vo Svidníku – predajňa kníhkupectva podľa § 9a zákona 138/1991 o   majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č.4/2010.
        
 Do 30.06.2011 bola na MsÚ vo Svidníku doručená jedna ponuka.
 
 1. MARSAB s.r.o., Račí potok 2, 040 01 Košice - 35,- €/m2/rok                  
 Sortiment predaja – kníhkupectvo
                     
 
           Z dôvodu, že nebolo doručené viacej ponúk bude žiadateľovi zaslaná výzva na doloženie podkladov na vypracovanie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Písonmý záznam z vyhodnotenia ponúk

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.