Aktuality / Záznam z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov v objekte na Ul. Nábrežnej 498/13 napísaný dňa 26.8.2011

 

 
Z Á Z N A M
 
 
z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov v objekte na Ul. Nábrežnej 498/13 vo Svidníku   napísaný dňa 26.08.2011 v kancelárií
č. 234 MsÚ Svidník
 
 
 
Dňa 11.08.2011 Mesto Svidník zverejnilo ponuku na prenájom nebytových priestorovna Ul. Nábrežnej 498/13 vo Svidníku podľa § 9a zákona 138/1991 o   majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č.4/2010.
        
 
 
Do 25.08.2011 bola na MsÚ vo Svidníku doručená jedna ponuka.
 
1.   Anton Dzupina, Čs. armády 362/1, 089 01 Svidník
      Sortiment predaja – predaj elektrických spotrebičov
 
 
Z dôvodu, že nebolo doručené viacej ponúk bude žiadateľovi zaslaná výzva na doloženie podkladov na vypracovanie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.