Aktuality / Záznam z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov priestorov - predajné stanky č. 2 a č. 5 na Ul. Karpatskej a č. 6 na Ul. 8. mája

 

Z Á Z N A M
 
 
z vyhodnotenia ponúk na prenájom nebytových priestorov - predajné stánky č.2 a č.5 na Ul. Karpatskej vo Svidníku a č.6 na Ul. 8. mája vo Svidníku napísaný dňa 02.06.2011 v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník
 
 
 
       Dňa 16.05.2011 Mesto Svidník zverejnilo ponuku na prenájom nebytových priestorov – predajné stánky č.2 a č.5 na Ul. Karpatskej vo Svidníku a č.6 na Ul. 8. mája vo Svidníku podľa § 9a zákona 138/1991 o   majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č.4/2010.
        
 
 
Do 30.05.2011 boli na MsÚ vo Svidníku doručené dve ponuky.
 
Stánok č.2 – ani jedna ponuka
 
Stánok č.5 – ani jedna ponuka
 
Stánok č.6 - Anna Sivuličová, Hrabová 729/17, Svidník - 65 €/m2/rok
                      Sortiment predaja – cirkevné potreby
                      Marcel Popivčák – MAPO, 8.mája 491/2, Svidník – 75 €/m2/rok
                      Sortiment predaja – predaj chovateľských produktov
 
         Komisia po vyhodnotení jednotlivých ponúk dospela k  nasledovnému záveru. Obidvaja záujemcovia ponúkli sortiment, ktorý už je v meste prevádzkovaný. Z vyššie uvedených dôvodov sa komisia priklonila k záveru, že rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu je ponúknutá cena za nájom.
 
Najvyššiu cenu za nájom ponúkol:
 
Marcel Popivčák - MAPO, 8.mája 491/2, Svidník – 75 €/m2/rok
 
 
Víťazovi bude odoslaná výzva na doručenie podkladov na vypracovanie Zmluvy o nájme. Druhému účastníkovi bude zaslaný záznam z vyhodnotenia ponúk.
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.