Aktuality / Zápis do materských škôl na rok 2016/2017

  Zápis do materských škôl v meste Svidník

Riaditeľky materských škôl po dohode so zriaďovateľom Mestom Svidník na základe zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti,


že zápis detí do materských škôl na školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 30.4. 2016 do 31.5.2016.


Žiadosti o prijatie si rodičia môžu vyzdvihnúť v materských školách alebo stiahnuť z webových stránok škôl.
Do materských škôl sa prijímajú deti od 3 – 6 rokov. Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
2 roč. deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity jednotlivých materských škôl.
Podaná žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast aj s údajmi o očkovaní dieťaťa.

 

Tešíme sa na Vás milé detičky :-)

Riaditeľky MŠ vo Svidníku.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.