Aktuality / Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov

 

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
 
z v e r e j ň u j e
 
( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č. 1/2010),
 
zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte Prístavba Domu služieb na UL. Centrálnej 800/19 vo Svidníku na účely obchodných prevádzok a prevádzok služieb. Ponúkané priestory sa nachádzajú na II. nadzemnom podlaží.
      
      Prevádzka č. 1- celková úžitková plocha    13,80 m2 - obchod a služby
      Prevádzka č. 2- celková úžitková plocha    29,96 m2 - akvaristika
      Prevádzka č. 3- celková úžitková plocha    22,68 m2 - obchod a služby
    
     Budúci nájomcovia pred začatím prevádzky budú musieť uskutočniť určité stavebné úpravy. Tieto budú následne po patričnom zdokladovaní nájomcom odúčtované od splatiek nájomného podľa predpisu až do úplného vyrovnania. 
     Vo všetkých prevádzkach je potrebné uskutočniť rekonštrukciu el. rozvodov tak, aby každá prevádzka mala samostatne meranie spotrebovanej el. energie.
     V prevádzke č.1 vyspraviť omietky, podlahy, prepasovať okná, premaľovať miestnosť a obnoviť nátery konštrukcií.
     V prevádzke č. 2 je potrebné nanovo preskleniť poškodené obvodové zasklenie, opraviť omietky, podlahy, vybrať dvere medzi prevádzkou č.2 a č.3 a otvor zamurovať, opraviť okná, premaľovať a obnoviť všetky nátery konštrukcií.
     V prevádzke č. 3 vybúrať otvor a zabudovať vstupné dvere do prevádzky, zriadiť prípojku a osadiť teleso ÚK, vyspraviť omietky, podlahu, prepasovanie okien , vymaľovanie miestnosti a nátery konštrukcií.
      Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, pis. c, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta Svidník č1/2010 na 15,- €/m2/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník p. Kandravý č.t. 054 7522182.
     Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom za 1 m2/rok na predmet nájmu osobne do podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 18.októbra 2010, 15.00hod. v zapečatenej obálke s označením “Nájom Prístavba DS č. prevádzky“. Priestory budú prenajaté žiadateľovi s najvyššou cenovou ponukou. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 25.októbra 2010 o 10.00hod. v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník. V prípade rovnosti viacerých ponúk , rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia ponuky.
      Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
 
 
 
                                                                                   Ing. Michal Bartko
                                                                                    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.