Aktuality / Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte SAD.

 

 
 
 
 
z v e r e j ň u j e
 
( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č. 4/2010),
 
 
zámer na priamy prenájom nebytových priestorov  v objekte výpravná budova SAD na UL. Centrálnej 849/33 vo Svidníku na účely obchodných prevádzok a prevádzok služieb. Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. nadzemnom podlaží vo vestibule výpravnej budovy:
     
      Prevádzka č. 1- celková úžitková plocha    20,40 m2
      Prevádzka č. 3- celková úžitková plocha    22,80 m2
    
     V obidvoch prevádzkach je podružné meranie odberu el. energie a odberné miesto vody s podružným meraním.     
      Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, pis. c, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta Svidník č4/2010 na 70,- €/m2/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník p. Kandravý č.t. 054 7522182.
     Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom za 1 m2/rok a účel nájmu t.j. sortiment predaja, alebo druh poskytovanej služby v predmete nájmu osobne do podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 14. marca 2011, 1530hod. v zapečatenej obálke s označením “Nájom SAD č. prevádzky. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17. marca 2011 v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník
      Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
 
 
 
                                                                            Ing. Ján Holodňák
                                                                               primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.