Aktuality / Zámer na priamy prenájom nebytových priestorov-predajné stánky.

 

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
 
 
z v e r e j ň u j e
 
( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č. 4/2010),
 
 
zámer na priamy prenájom nebytových priestorov predajný stánok č.1 a č.5 na UL. Karpatskej a predajný stánok č.6 na Ul. 8. mája vo Svidníku na účely obchodných prevádzok a prevádzok služieb.      
      Elektrická inštalácia stánkov je vyprojektovaná na el. vykurovanie a stánky sú bez vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
                         Stánok č. 1 celková úžitková plocha     6,80 m2
                         Stánok č. 5 celková úžitková plocha   13,76 m2
                         Stánok č. 6 celková úžitková plocha   13,76 m2
     Minimálna cena nájmu je stanovená podľa § 9a ods. 1, pis. c, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta Svidník    č.4 /2010 na 60,- €/m2/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník p. Kandravý č.t. 054 7522182.
     Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom za 1 m2/rok a účel nájmu t.j. sortiment predaja, alebo druh poskytovanej služby v predmete nájmu osobne do podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 14. marca 2011, 1530hod. v zapečatenej obálke s označením “Nájom predajný stánok č.. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17. marca 2011 v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník
      Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
 
 
 
                                                                            Ing. Ján Holodňák
                                                                                                primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.