Aktuality / Zámer na priamy prenájom minigolfového ihriska.

 

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
 
z v e r e j ň u j e
 
( podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta č. 4/2010),
 
 
zámer na priamy prenájom minigolfového ihriska v areáli Amfiteátra na Ul. Festivalovej vo Svidníku. Areál ihriska pozostáva z prevádzkovej budovy s tromi miestnosťami o celkovej ploche 30,94 m2 , terasy s plochou 43,20 m2 a športoviska s 18-timi hracími poľami na parcele č. 4 124/5 o celkovej ploche 2 676,50 m2.
            Budova má el. prípojku s podružným meraním, ako aj vodovodnú prípojku s meraním. V budove nie je zriadené sociálne zariadenie. Vykurovanie budovy nie je riešené, nakoľko sa jedná o sezónne zariadenie. Budúci nájomca musí areál využívať iba na športovo rekreačne účely s možnosťou prevádzky bufetu pre návštevníkov zariadenia.   
        Minimálna cena nájmu za areál je stanovená podľa § 9a ods. 1, pis. c, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice primátora Mesta Svidník č.4/2010 na 793,- €/rok. Bližšie informácie ohľadom prenájmu budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Svidník odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník p. Kandravý č. t. 054 7522182.
     Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na nájom areálu v €/rok na predmet nájmu osobne do podateľne MsÚ Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200, Svidník najneskôr do 25.októbra 2010, 15.30 hod. v zapečatenej obálke s označením “Nájom Areál minigolf“. Priestory budú prenajaté žiadateľovi s najvyššou cenovou ponukou. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 2.novembra 2010 o 10.00 hod. v kancelárií č. 234 MsÚ Svidník. Základným kritériom pre výber nájomcu bude zachovanie športovo spoločenského zamerania budúcej prevádzky areálu. V prípade rovnosti viacerých ponúk, rozhodujúcim kritériom pre výber nájomcu bude dátum a čas doručenia ponuky.
      Mesto Svidník si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
 
 
 
                                                                                   Ing. Michal Bartko
                                                                                    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.