Aktuality / Zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku – rozostavanej krytej plavárne

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom

 

z v e r e j ň u j e

 

na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 110/2011 zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku – rozostavanej krytej plavárne, postavenej na parc. č. KN C 578/3,  k. ú. Svidník, spoločnosti KM-SYSTÉM, s.r.o., za finančnú náhradu 1,- EURO v súlade s  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.