Aktuality / Zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku - pozemku na ul. Sov. hrdinov

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom

z v e r e j ň u j e

(podľa ustanovenia §9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov)


- zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku - pozemku na ul. Sov. hrdinov, parc. č. KN 221/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 214 m2, vytvorený GP z parc. č. KN 221/16, k.ú. Svidník, vo vlastníctve mesta za cenu minimálne 34 317,00 €, schválenú MsZ. Kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na odpredaj pozemku poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, Svidník, najneskôr do 22. novembra 2011 do 15.30 hod. v zapečatenej obálke s označením „predaj pozemku parc. č. KN 221/19“.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 23. novembra 2011 o 9.00 hod. v kancelárii vedúceho odboru finančného a správy majetku č.d. 226.
Mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.