Aktuality / Začal sa nový školský rok 2015/2016

 V utorok 2. septembra 2015 sa otvorili brány všetkých škôl a začal sa školský rok 2015/2016. Všetky školy slávnostným nástupom privítali žiakov, ale najväčšiu pozornosť pútali najmä najmenší žiaci – prváci, ktorí so záujmom sledovali dianie okolo seba spolu so svojimi rodičmi a niektorí si aj poplakali. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Holodňák a vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová. Ako prvú pozdravili ZŠ Komenského, potom ZŠ 8. mája a neskôr  ZŠ Karpatskú. V príhovore primátor mesta Ján Holodňák privítal žiakov, rodičov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl a na začiatku nového školského roka zaželal všetkým veľa úspechov, radosti a potešenia z výsledkov žiakov v školskej a mimoškolskej činnosti, veľa trpezlivosti a porozumenia zo strany rodičov i učiteľov. Vyslovil presvedčenie, že všetci úspešne zvládnu školský rok a mesto bude vytvárať školám čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Nakoniec sa zúčastnili aj svätej omše pre žiakov cirkevnej základnej školy sv. Juraja. Všetci prváci dostali od primátora malý darček – knihu Daj ma, mamička, do školy. Do 45 tried v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta by malo zasadnúť v novom školskom roku 997 žiakov, čo je o 30 menej ako v predchádzajúcom školskom roku  a do 17 tried materských škôl je zapísaných 370 detí, čo je nárast o 8 detí. Základnú  umeleckú školu bude navštevovať viac ako 850 žiakov, celkový počet bude známy 15. septembra 2015. Počet žiakov navštevujúcich pravidelné aktivity v Centre voľného času bude známy k 23. septembru 2015.    J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.