Aktuality / Za reprezentáciu školy i mesta sa im dostalo krásneho ocenenia

Vo štvrtok 8. júna sa v obradnej miestnosti MsÚ Svidník stretli talentované deti svidníckych materských škôl, žiaci základných i žiaci ZUŠ Svidník. V priebehu šk. roka 2016/2017 títo šikovní školáci dosiahli mimoriadny úspech, čím reprezentovali nielen svoju školu ale i mesto Svidník. Za tieto úspechy boli ocenení Ďakovným listom i malou pozornosťou, ktoré si prevzali z rúk primátora Ing. Jána Holodňáka. Na pamiatku sa všetci zapísali do Pamätnej knihy mesta Svidník. O spríjemnenie tejto slávnostnej a výnimočnej chvíle sa postarali žiačky ZUŠ Svidník.

Ocenení:

Radoslav Bajcura a Sofia Micenková sú navrhnutí na ocenenie Materskou školou Ľudovíta Štúra.
Ocenenie im patrí za účasť na XX. ročníku výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou SVET OKOLO NÁS, kde bolo zaslaných 1 671 prác, zapojilo sa 247 materských škôl a 8 špeciálnych materských škôl. Odborná porota ocenila 50 najlepších prác detí, medzi nimi bola aj výtvarná práca „Veselé zvieratká“ našich predškolákov, vytvorená pod vedením pani učiteľky Libuše Zribkovej. 

Júlia Bodáková je žiačka prvého stupňa Základnej školy Ul. Komenského. Je ocenená za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Svidník v celoslovenských vedomostných súťažiach. Za veľmi dobré umiestnenie v celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže KLOKANKO, do ktorej bolo zapojených vyše 8 500 žiakov, za 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády a za 13. miesto v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko.

Zuzana Kačmárová je žiačka druhého stupňa Základnej školy Ul. Komenského. Zuzana bola ocenená za úspešnú reprezentáciu Základnej školy a mesta Svidník v celoslovenských súťažiach a aktivitách. Získala 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, má účasť na celoslovenskom semifinále ZLATÝ AMOS 2017 a 3. miesto v celoslovenskej súťaži O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA V TRNAVE. Je oceňovaná aj za účasť na dobrovoľníckej aktivite NÁUČNÝ PARK a účasť v súťaži KEŠEŇOVKA v rámci celonárodnej kampane DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2016 a za 2. miesto na krajskom finále JAZYKOVÝ KVET.

Katarína Vygodová je žiačkou 3 AZ triedy Spojenej školy vo Svidníku. Úspešne sa zapája do rôznych súťaží a kultúrnych školských podujatí. Bola ocenená za účasť na krajskom kole - Hviezdoslavov Kubín a za účasť na krajskom kole - Šaliansky Maťko.

Michaela Surdeníková je žiačkou 7. AZ triedy Spojenej školy vo Svidníku a tiež žiačkou Základnej umeleckej školy vo Svidníku. Michaela sa úspešne zapája do rôznych súťaží a predmetových olympiád. Svojím mimoriadne slušným a charakterným správaním, vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami, aktivitou, ochotou pomáhať a zároveň mimoriadnou skromnosťou si získala rešpekt a uznanie žiakov i pedagógov Spojenej školy. Bola ocenená za 1. miesto v celoslovenskom projekte Môj slovník z reality, tvorba nemecko-slovenského slovníka, za účasť na Celoslovenskej súťaži Práva detí očami detí a za účasť na Celoslovenskej súťaži Hodžov novinový článok.                                             Michaele ocenenie patrí aj za umiestnenie v zlatom pásme na súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov základných umeleckých škôl a úspešnú reprezentáciu ZUŠ na školských a mimoškolských podujatiach. Na husliach ju vedie (pedagóg - PaedDr. Slavomír Kaliňák).

Viliam Namešpetra je žiak 4. ročníka ZŠ 8. mája vo Svidníku, patrí k intelektovo nadaným žiakom. V tomto školskom roku reprezentoval školu na regionálnom kole matematickej Pytagoriády a skončil na treťom mieste. Bol úspešný riešiteľ v celoslovenskom korešpondenčnom kole Klokanko a Všedkovedko. Na vianočnom šachovom turnaji mesta Svidník vybojoval so spolužiakmi za svoju školu 3. miesto. 

Richard Volčko je žiak 8. ročníka ZŠ 8. mája vo Svidníku, je svedomitý a ambiciózny v učení a pritom aj veľmi talentovaný v športe. S tímom spolužiakov svojej školy vyhral Midicool Volley vo volejbale v Prešove. Je víťazom okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany s priamym postupom na Majstrovstvá Slovenska teraz v júni v Gabčíkove. Aktuálny Majster Slovenska starších žiakov za TJ Slávia Svidník úspešne reprezentuje nielen svoju školu, ale aj mesto Svidník. 

Žaneta Paulina Skrzynska je žiačkou 3. ročníka ZŠ Ul. karpatská vo Svidníku. Je veľmi snaživá, usilovná a ochotná vždy pomôcť. Veľmi rada kreslí, tvorí, číta v slovenčine aj v angličtine. Miluje prírodu. Rada ju skúma a pozoruje.
Školský rok 2016/2017 bol pre Žanetku úspešný. Zapojila sa do viacerých súťaží. Vytvorila zaujímavý kreslený komiks v anglickom jazyku, za ktorý bola ocenená na celoslovenskej súťaži 3. miestom. Ďalším veľkým úspechom bolo 1. miesto na krajskom finále jazykovo - umeleckej súťaži v prednese v anglickom jazyku "JAZYKOVÝ KVET", čo jej zabezpečilo postup na celoslovenské finále, kde získala vynikajúce 2. miesto.
Súčasťou celoslovenského finále "JAZYKOVÝ KVET" bolo aj vyhlásenie víťazov celoslovenského projektu "MÔJ SLOVNÍK Z REALITY", kde Žanetka získala za svoj anglicko - slovenský slovník špeciálne ocenenie.

Katarína Gulová je žiačkou 5. ročníka ZŠ Ul. Karpatská vo Svidníku. Je to milé a priateľské dievča. V škole je usilovná, šikovná, aktívne sa zapája do triednych aj školských akcií, rada pomáha. V tomto školskom roku Katka získala prvé miesto v okresnom kole Matematickej olympiády, v matematickej súťaži Klokan sa jej podarilo získať prvé miesto v rámci celého Slovenska. Zúčastnila sa tiež Geografickej olympiády a zapájala sa aj do ďalších súťaží, napríklad výtvarných.

Zuzana Bačová je žiačkou prvého stupňa Cirkevnej základnej školy a je oceňovaná za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a speváckych súťažiach.

Miriama Jalčáková je žiačkou druhého stupňa Cirkevnej základnej školy a je oceňovaná za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach.

Laura Micenková je žiačkou ZUŠ Svidník, hrá na husle pod vedením PaedDr. Slavomíra Kaliňáka. Laura ocenenie získala za umiestnenie v zlatom pásme na súťažnej prehliadke Prešovského kraja v sólovej hre na husliach žiakov základných umeleckých škôl a úspešnú reprezentáciu školy na školských a mimoškolských podujatiach.

Ľuboš Jakočko je žiakom ZUŠ Svidník a hrá na nástroj akordeón pod vedením Mgr. Márie Vaňugovej. Ocenenie získal za umiestnenie v bronzovom pásme na celoslovenskej akordeónovej súťaži v Giraltovciach.

Nancy Lacová je žiačka ZUŠ Svidník v odbore výtvarná výchova pod vedením Viery Guzlejovej. Bola oceňovaná za umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou "Cesta čiary" Kremnica

Karin Pirščová je žiačka ZUŠ Svidník v odbore výtvarná výchova pod vedením Viery Guzlejovej. Ocenenie si zaslúžila za 1. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži "Naši susedia" v Rzeszowe.

Natália Hajduková je žiačkou ZUŠ Svidník v odbore výtvarná výchova pod vedením Viery Guzlejovej. Bola ocenená za víťazstvo v kategórii ZUŠ v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí" v Hurbanove.

Tatiana Hvizdová je žiačka ZUŠ Svidník v odbore výtvarná výchova pod vedením (pedagóg - Mgr. Vladimír Makara). Bola ocenená za 3. miesto celoslovenskej výtvarnej súťaži Galérie Jána Kulicha "Snívalo sa mi".

Majstri SR vo volejbale žiakov ZŠ - Biskup Dávid, Kačmár Adam, Kmiť Michal, Kurej Dávid, Magera Pavol, Magera Roland, Michalič Samuel, Michalič Vratko, Petrik Martin, Slivovič Kristián, Vaško Kristián a Vitko Radovan. Títo chlapci, všetci žiaci ZŠ Karpatská, boli ocenení za športový úspech, keď 11.- 12.4. 2017 v Detve obhájili desiatykrát titul Majstra SR.

Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta Svidník.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.