Aktuality / Výzva na zaplatenie daní a poplatku

 Mesto vyzýva na zaplatenie daní a poplatku

     Mesto Svidník v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vyberá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností
b/ daň za psa
c/ daň za užívanie verejného priestranstva
d/ daň za ubytovanie
e/ daň za predajné automaty
f/ daň za nevýherné hracie prístroje
 

      Súčasný zákon ukladá mestám a obciam povinnosť vyberať poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné úpravy. Podrobné podmienky určovania a vyberania uvedených daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Svidník sú upravené vo všeobecne záväzných nariadeniach č. 3/2010 a č. 4/2010. Zvlášť dávame do pozorností, že v r. 2011 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Svidník 3/2010 je daň za psa,  daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje  splatná bez vyrubenia a zaslania platobného výmeru  do 31. januára 2011.

     Z účtovnej evidencie zisťujeme, že ani v r. 2010 neboli  platené vyššie uvedené miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a niektorí daňovníci včas nenahlasujú príslušné zmeny a nepodávajú priznania k uvedeným daniam.

     Z uvedeného dôvodu mesto Svidník znovu vyzýva daňovníkov, ktorí si doposiaľ nesplnili požadované povinností, aby ich urýchlene splnili. Mesto bude aj v roku 2011 vymáhať tieto nedoplatky na daniach a poplatku cestou exekútorského úradu.

Ing. Nikolaj Vlčinov
vedúci odboru finančného a správy majetku
Mestského úradu Svidník

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.