Aktuality / Výberové konanie ZUŠ Svidník

 

Mesto Svidník
Ul. Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník
 
         v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 
                                                                                   vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej umeleckej školy Ul. Komenského 807/27, Svidník
 
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:
 
 • na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)
 • kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v znení neskorších predpisov, časť X.
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 
Požadované doklady:
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • prihláška do výberového konania
 
Ďalšie požiadavky:
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce s PC
 • komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 2. máj 2011, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.
 
Prihlášky  a požadované doklady s označením „Výberové konanie ZUŠ Svidník“ posielajte na adresu:
Mestský úrad, Ul. Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník
 
Informácie:
Tel. číslo: 054/7522397, e-mail: skolstvo@svidnik.sk, vook@svidnik.sk

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.