Aktuality / Výberové konanie na miesto vedúceho odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku

 

 

 Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Svidník
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien
 
vyhlasuje dňa 23. apríla 2012

výberové konanie na miesto

vedúceho odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja
MsÚ vo Svidníku.

1. Kvalifikačné predpoklady:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru,
b) najmenej 5 rokov riadiacej praxe,
c) bezúhonnosť.

 
2. Uchádzači o výberové konanie k písomnej žiadosti doložia:

a) overenú fotokópiu diplomu o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého
stupňa,
b) potvrdenie o vykonaní riadiacej praxe v dĺžke aspoň 5 rokov ku dňu podania žiadosti,
c) štruktúrovaný životopis,
d) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon takejto pozície,
e) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti; ak uchádzač je ku dňu podania žiadosti zamestnancom Mesta Svidník, výpis z registra trestov nepredkladá,
f) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
g) písomnú koncepciu vedenia odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku (max. v rozsahu 5 strán formátu A4).


3. Iné požiadavky:
 
a) znalosť právnych predpisov v oblasti stavebníctva, miestnej dopravy, verejného
obstarávania, životného prostredia,
b) komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti,
c) spôsobilosť používať štátny jazyk v úradnom styku,
d) práca s počítačom (min. Word, Excel, internet).
 

Ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia o vyhlásení výberového konania, nebude prizvaný a ani sa nemôže zúčastniť výberového konania podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien.
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla: „Vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník - výberové konanie“ osobne do podateľne MsÚ vo Svidníku alebo zašlite poštou na adresu: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v termíne do 18. mája 2012 do 13.00 hod.
Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo ak žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien nové výberové konanie.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačovi, ktorý splnil
podmienky v bode 1. a 2. tohto oznámenia najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového
konania.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ vo Svidníku, tel. č. 054/7521154.
                    
                                                                                                                                                 Ing. Ján Holodňák, v.r.
                                                                                                                                                       primátor mesta

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.