Aktuality / Výberové konanie na miesto vedúceho Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ vo Svidníku

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
 
Mesto Svidník
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien
 
vyhlasuje dňa 16. januára 2012
výberové konanie na miesto
vedúceho Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ vo Svidníku.
 
1. Kvalifikačné predpoklady
a)    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)    najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii,
c)    bezúhonnosť.
2. Uchádzači o výberové konanie k písomnej žiadosti doložia
a)    overenú fotokópiu diplomu o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa,
b)    potvrdenie o vykonaní praxe v riadiacej funkcii v dĺžke aspoň 5 rokov ku dňu podania žiadosti,
c)    štruktúrovaný životopis,
d)    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon takejto pozície,
e)    výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti; ak uchádzač je ku dňu podania žiadosti  
       zamestnancom Mesta Svidník, výpis z registra trestov nepredkladá,
f)     písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
       o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
g)    písomnú koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník do roku 2017
       (max. v rozsahu 5 strán formátu A4),
h)    písomnú koncepciu rozvoja kultúry, športu a starostlivosti o mládež v meste Svidník do roku 2017 (max. v rozsahu
       5 strán formátu A4)
3. Iné požiadavky
a)    znalosť právnych predpisov v oblasti školstva a kultúry,
b)    komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti,
c)    práca s počítačom (min. Word, Excel, internet).
 
Ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia o vyhlásení výberového konania, nebude prizvaný a ani sa nemôže zúčastniť výberového konania podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien.
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla: „Vedúci OŠKŠaM – výberové konanie“ osobne do podateľne MsÚ vo Svidníku alebo zašlite poštou na adresu: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v termíne do 10. februára 2012 do 13.00 hod. Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien nové výberové konanie.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky v bode 1. a 2. tohto oznámenia najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ vo Svidníku, tel. č. 054/7521154.
 


 
                                                                                                            Ing. Ján Holodňák
                                                                                                                primátor mesta
 
 
 
 
 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.