Aktuality / Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania deratizácie objektov a nehnuteľnosti

V súlade s § 1 odsek 2 Všeobecne zavazným nariadením mesta Svidník číslo 7/2009 o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník, v záujme starostlivosti o ochranu zdravia občanov a tvorbu zdravého životného prostredia
 

nariaďujem


vykonanie deratizácie objektov a nehnutel'nosti vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb,
fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na území mesta Svidník
v dňoch 17. septembra 2012 - 31. októbra 2012


a to celoplošne vobytných domoch, výrobných, administratívnych a iných objektoch vrátane kanalizačnej siete a siete teplovodov.
 

Fyzické -osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné vykonať deratizáciu prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá splňa podmienky podľa osobitného predpisu (odborná spôsobilosť). Fyzické osoby - užívatelia rodinných domov môžu vykonať deratizáciu aj sami. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní hradiť vlastníci alebo správcovia objektov a nehnuteľnosti.
 

Nesplnenie tohto nariadenia v stanovenom termíne sa bude považovať za priestupok za čo bude uložený sankčný postih v súlade s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník číslo 7/2009 o vykonaní deratizácie na území mesta Svidník. Kontrolu budú v súlade s § 3 odsek 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník číslo 7/2009 o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník vykonávať kompetentní zamestnanci Mestského úradu Svidník.

Ing. Ján Holodňák
    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.