Aktuality / Upozornenie pre držiteľov psov v meste Svidník

V poslednom období sa vyskytuje čoraz viac sťažnosti na držiteľov psov na území mesta, predovšetkým na spôsob venčenia psov a s tým súvisiace znečisťovanie verejných priestranstiev a verejne prístupných miest.
V tejto súvislosti dávame do pozornosti všetkým držiteľom psov, že na území mesta Svidník je stále aktuálne a platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2009 o niektorých podmienkach držania psov. Aj keď toto VZN je verejne prístupné na internetovej stránke mesta Svidník dovoľujeme si touto cestou v tejto súvislosti upozorniť na niektoré  jeho ustanovenia:

§ 4 Evidencia psov.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov /ďalej len „evidencia“/. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
 
§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov
 
Verejné priestranstvo je priestranstvo, ktoré je bežne voľne prístupné, najmä chodníky pešie a cyklistické, mosty, verejné priechody, verejná zeleň, detské ihriská, parky, nástupištia a výstupištia MHD, cintoríny, námestia, trhoviska slúžiace verejnému užívaniu a verejné zariadenia, parkoviska, ktoré sú na verejne prístupných miestach, ktoré mesto Svidník zriadilo pre občanov.
Verejne prístupné miesto je každé miesto, kam má prístup viac ľudí. Nemusí byť bez obmedzenia prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža, že miesto nie je trvalé prístupné verejnosti napr. len v určitom prevádzkovom čase a pod.
Túlavý pes je pes nachádzajúci sa na verejnom priestranstve bez opatery a dohľadu držiteľa psa.
 
§ 3 Podmienky chovu psov
 
Každý kto chová alebo drží psa je povinný najmä zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu výkalov psa, resp. okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vo vozidlách verejnej dopravy a v spoločných bytových priestoroch.
Ďalej sa zakazuje opustiť psa vypustením v meste alebo do voľnej prírody s cieľom zbaviť sa ho, ponechať psa samého na verejnom priestranstve a verejne prístupnom mieste.
 
§ 6 Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu a vstupu so psom
 
           1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách, verejne prístupných
               miestach a v spoločných priestoroch bytových domov.
           2. So psom je zakázaný vstup:
a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) do areálov škôl a školských zariadení,
c) na kúpaliska a športové ihriská,
d) na cintoríny,
e) do kostolov,
f) do zdravotníckych zariadení,
g) do zariadení potravinárskej výroby a zariadení verejného a spoločného stravovania,
h) do kultúrnych zariadení a obradných siení.
 
§ 9 Priestupky
 
      Priestupku sa dopustí ten,
      a)  kto evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, 
      b) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
     
      Za priestupok podľa:
a) §7 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 282/2002 Z. z. mesto uloží pokutu do 165,96 €
b) §7 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 282/2002 Z. z mesto uloží pokutu do 16,59 € 
 
Za opakovaný priestupok možno pokutu uložiť do výšky dvojnásobku pokút.
 
Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s rešpektovaním vyššie citovaných ustanovení predmetného VZN bola Mestská polícia usmernená na prísnu kontrolu ich dodržiavania vrátane represívnych opatrení a odchyt túlavých psov.
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.