Aktuality / Štatistické zisťovanie pre rok 2012

 

      Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) ako projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Táto štatistika bude zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia v krajinách Európskej únie. Bude predstavovať významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávania Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy životnej úrovne domácností na Slovensku. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 - 2011.
     Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2012 vybraných viac ako 300 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Svidník. Do zisťovania je zaradených takmer 6 000 domácností.
 
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. apríla do 30. apríla 2012
 
     V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením a preukazom totožnosti. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
 
 
                                                                                         P.G.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.