Aktuality / Správa o vykonanom verejnom obstarávaní

 

Mestský   úrad    vo    S v i d n í k u
odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
 
                                      Svidník, 23.08.2011
 
 
Správa o vykonanom verejnom obstarávaní
(§ 21, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov)
 
a) identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky:
     Verejný obstarávateľ:             Mesto Svidník
     Názov zákazky:                       Ubytovňa mesta – rekonštrukcia hlavných rozvodov ELI
     Predpokladaná hodnota zákazky: 26.840,65 EUR bez DPH
 
b) dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia:
     Číslo oznámenia vo VVO: 04855 – WYP
     Vestník č.:                           125/2011 –  28.6.2011
 
c) identifikácia vybraného záujemcu a odôvodnenie jeho výberu:
    nebol vybraný – súťaž bola zrušená  
 
d) identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
     nebol vylúčený ani jeden záujemca
 
e) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
    nebola vylúčená ponuka z dôvodu nízkej ceny
 
f) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
    alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak   
    je známy:    nebol vybraný,
 
g) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
     uvedené metódy neboli použité
 
h) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Vo výzve nebolo stanovené presné podmienky financovania predmetu verejného obstarávania a skutočnosť, že v ubytovni budú aj počas prác obyvatelia rómskeho pôvodu, ktorí sú tam ubytovaní (uchádzači si uvedenú skutočnosť neoverili na mieste, aj keď to bolo uvedené v súťažných podmienkach).
 
i) zoznam uchádzačov s ponúkanou cenou:

Názov organizácie
 
Cena bez DPH
(EUR)
DPH (20%)
(EUR)
Cena celkom
(EUR)
 
1. Cyril Dudáš, ELEKTROTRANSPORT CD, Kutuzovova B/24, 089 01 Svidník
 
26.239,73
 
5.247,95
 
31.487,68
 
2. Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov
 
25.040,89
 
5.008,18
 
30.049,07
 
3. SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 
 
22.915,85
 
4.583,17
 
27.499,02
 
4. ERMAKO, s.r.o., Horná 12, 976 11 Selce 
 
32.430,58
 
6.486,11
 
38.916,69

 
 
j) dátum podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom:            nebola podpísaná
 
Spracoval: Ing. Ľuboš Čepan                                                             ........................................
                                                                                                                       podpis                       

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.