Aktuality / "Smart City" - pilotné pracovné stretnutie vo Svidníku

Vo štvrtok, 8. decembra 2016, sa v zasadačke MsÚ konalo pilotné pracovné stretnutie tímu Smart City a zástupcov mesta Svidník. Z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa tohto stretnutia zúčastnila riaditeľka odboru finančných nástrojov v sekcii riadenia investícií Michaela Kollárová a za mesto Svidník boli na tomto stretnutí prítomní zástupcovia organizácií, ktorých sa môže tento projekt priamo dotýkať.


Smart city, možno do slovenčiny preložiť ako inteligentné mesto, teda koncept prepájajúci verejné služby s informačnými technológiami. Znamená to, implementovať moderné informačné technológie pre občanov a firmy pôsobiace v meste vo všetkých oblastiach, kde sa tieto technológie využívať dajú. Práve tieto nové technológie môžu ľuďom v meste život zjednodušiť a skvalitniť.


Cieľom tohto stretnutia bolo zadefinovať a rozanalyzovať oblasti, do ktorých by mesto Svidník chcelo zakomponovať tieto inovačné prvky. Zo strany mesta Svidník sa zadefinovali oblasti, týkajúce sa: jednoduchšieho prístupu občana k informáciám a možnosti spätnej väzby, cestovného ruchu, verejného osvetlenia a tepelného hospodárstva, v rámci ktorého by prebiehalo monitorovanie a zber dát z meračov tepla.


Ďalšie pracovné stretnutia budú so zvýšenou intenzitou prebiehať začiatkom budúceho roka, kedy sa má už jasne zadefinovať, ktoré oblasti mesto Svidník do konceptu Smart City zahrnie.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.