Aktuality / Rokovanie so SVP, š.p. OZ Košice

 

Rokovanie so SVP, š.p. OZ Košice
 
V stredu 22. februára 2012 sa uskutočnilo pracovné rokovanie primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka s riaditeľkou Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice, Správy povodia Bodrogu v Trebišove Ing. Evou Kolesárovou. Rokovania sa zúčastnili aj Ján Matvej, vedúci strediska SVP vo Svidníku a Ing. Ľuboš Čepan, poverený vedením odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ. Na pracovnom rokovaní bola prejednaná problematika čistenia okolia vodného toku Ladomírka, výstavba ľavobrežnej hrádze na vodnom toku Ondava v lokalite Petrová dolina, možnosť výstavby časti chodníka pre peších na hrádzi pri ZŠ ul. 8. mája a kosenie hrádze pri vodnom toku Ladomírka. Bolo konštatované, že vzájomná spolupráca obidvoch organizácii je výborná a bolo vyslovené presvedčenie, že táto dobrá spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.                     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.