Aktuality / Príprava Komunitného plánu mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo 30. marca 2016 na svojom 15. zasadnutí schválilo zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022.
V spojitosti s tým bol schválený pracovný tím, ktorého koordinátorom je prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala. Zámerom tímu je zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb.

Členmi tímu za mesto Svidník sú:
Mgr. Marcela Ivančová – poslankyňa MsZ, Ing. Ľuboš Čepan - vedúci odboru VDŽPaRR, Ing. Nikolaj Vlčinov – vedúci odboru FaSM, Ing. Marta Jacková – vedúca odboru SZPČaO a Mária Kandravá – referent OSZPČaO.

Členmi tímu za poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta Svidník sú:
Mgr. Peter Hakun – riaditeľ Náš dom, n. o. Svidník, Mgr. Adriána Gmitterová – riaditeľka Atrium, n. o. Prešov, PhDr. František Pochanič - vedúci pracoviska ÚPSVaR Svidník, Mgr. Adrián Labun - riaditeľ Senior dom Svida Svidník, Ing. Tatiana Pavľučuková - ved. soc. oddelenia PSK a Mgr. Adriana Mikušová - riaditeľka ÚzS SČK Svidník.

Konečnú podobu pripravujeme v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK pod vedením Ing. Artura Benesa.

Členovia tímu absolvovali svoje prvé stretnutie 3. júna 2016, na ktorom zhodnotili komunitný plán z minulého obdobia, zoznámili sa s podstatnými náležitosťami plánu a dohodli sa na ďalšom postupe. V blízkej dobe predstavia 2 dotazníky a to pre občanov aj pre poskytovateľov sociálnej pomoci. Dotazník bude distribuovaný do domácnosti, do sociálnych zariadení a šíriť ho budeme aj elektronicky. Radi by sme preto širokú verejnosť poprosili o spoluprácu a budeme radi, keď vyplnením dotazníka prispejú ku kvalitnému spravovaniu Komunitného plánu. Každý názor je veľmi dôležitý a môže tvorbu plánu posunúť tým správnym smerom.

Zákonnú povinnosť mať vypracovaný a schválený Komunitný plán sociálnych služieb ( KPSS ) vo svojom územnom obvode stanovil obciam Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Takýto komunitný plán sociálnych služieb musí obsahovať analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov, analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode mesta, určuje ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste, tiež časový plán realizácie KPSS alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok a ich realizáciu a tiež spôsob vyhodnotenia plnenia KPSS.
V meste Svidník pristupujeme veľmi zodpovedne k tomuto plánu, preto ho pracovný tím už v najbližších týždňoch predložený občanom na verejnú diskusiu a následne do konca rok 2016 poslancom mestského zastupiteľstva.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.