Aktuality / Primátor rokoval s „RESTOU“

 

V stredu 6.3.2013 sa stretol primátor mesta Ján Holodňák s Renátou Stachurovou, riaditeľkou Resty – súkromnej jazykovej školy anglického jazyka ohľadom financovania jazykových kurzov. Resta totiž ponúka na svojej internetovej stránke zľavu  až do 130 eur na jazykové kurzy pre členov CVČ, avšak táto zľava platí iba pre členov CVČ Giraltovce. Vzhľadom na zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení, ktoré vstúpili do platnosti od 1.1.2013, vysvetlil primátor mesta nový spôsob financovania týchto subjektov. Jednania sa zúčastnila aj vedúca OŠKŠaM Viera Decová.
Pre zľavy v RESTE prihlásili rodičia zo Svidníka svoje deti na jazykové kurzy. Pretože nastala zmena financovania, CVČ Giraltovce žiadalo mesto Svidník o finančné prostriedky na 60 žiakov navštevujúcich krúžky v jazykovej škole RESTA. Mesto Svidník pristúpilo k zisťovaniu pravdivosti týchto údajov a listom s návratkou požiadalo dotknutých rodičov o potvrdenie o návšteve krúžku v jazykovej škole. Zo 60 uvedených detí je 19 detí zapísaných v CVČ Svidník i v CVČ Giraltovce. Vrátilo sa späť 44 návratiek, v ktorých rodičia potvrdzujú návštevu krúžkov v CVČ Giraltovce, avšak z toho 13 detí navštevuje aj  CVČ Svidník. V najbližšom období sa uskutoční jednanie o pridelení finančných prostriedkov pre centrá voľného času medzi mestami Svidník a Giraltovce.        J. Mihalík

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.