Aktuality / Príkaz č. 5/2011 primátora Mesta Svidník o určení športového dňa zamestnancov Mesta Svidník pracujúcich na Mestskom úrade a Mestskej polícii vo Svidníku

V  súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov, v súlade s Pracovným poriadkom zamestnancov Mesta Svidník pracujúcich na Mestskom úrade a Mestskej polícii vo Svidníku zo dňa 2.1.2008 a v súlade s čl. 34 ods. 2 Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mesta Svidník zo dňa 1.2.2011 v znení jej neskorších zmien a dodatkov určujem že dňa 20.10.2011 sa v pracovnom čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. uskutoční pre zamestnancov Mesta Svidník pracujúcich na Mestskom úrade a Mestskej polícii vo Svidníku športový deň. Činnosť a funkčnosť práce Mestského úradu vo Svidníku bude na každom jednotlivom odbore Mestského úradu vo Svidníku zabezpečená 1 odborným zamestnancom z  radov odborných zamestnancov odboru určeným vedúcim odboru. Za priebeh športového dňa v súlade s Kolektívnou zmluvou pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Mesta Svidník zo dňa 14.1.2011 v znení jej neskorších zmien a dodatkov zodpovedá a  organizátorom športového dňa je Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES na Mestskom úrade vo Svidníku.

 

                                                                                                                                                                Ing. Ján Holodňák
                                                                                                                                                                    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.