Aktuality / Pracovné stretnutie zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s primátorom mesta

V utorok, 18. októbra 2016, sa konalo pracovné stretnutie zástupcov regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Prešove Stanislava Cinu a Mariána Feča v kancelárii primátora a to aj za účasti vedúcej OŠKŠaM Viery Dercovej, vedúcej OSZPČaO Marty Jackovej a Michala Goriščáka.

V rozsiahlej diskusii sa zaoberali súčasným stavom v oblasti riešenia rómskej problematiky v meste Svidník, najväčšími problémami a dosiahnutými výsledkami v tejto oblasti i zapojením mesta do projektov týkajúcich sa terénnej a komunitnej sociálnej práce. Primátor mesta Ján Holodňák vyzdvihol postoj mesta k riešeniu rómskej bytovej otázky, kde mesto poskytlo rómskym rodinám bývanie v nových bytových jednotkách na Ul. festivalovej a v priebehu budúceho roka v tejto lokalite odovzdá do užívania ďalších 56 nových bytov nižšieho štandardu. 

Terénna sociálna práca je dôležitým aspektom v riešení rómskej problematiky a jej cieľom je eliminovať negatívne javy vyskytujúce sa v rómskych komunitách, čím sa zároveň prispieva k ich sociálnemu začleneniu. Terénni a komunitní sociálni pracovníci vykonávajú sociálno-poradenskú činnosť priamo v rómskych rodinách, kde vyhľadávajú, diagnostikujú a nachádzajú riešenia pre jednotlivcov i celé rómske rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti.

Zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predstavili prebiehajúce a pripravované projekty, do ktorých by sa mesto Svidník v rámci rómskej problematiky mohlo zapojiť a ponúkli možnosť ďalšej spolupráce v tejto oblasti.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.