Aktuality / Pracovné stretnutie na podporu rozvoja okresu Svidník

V mesiaci júl sa v zasadačke MsÚ Svidník konalo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny pre „Akčný plán rozvoja okresu Svidník“ za účasti splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Ing. Antona Marcinčina PhD., poradcu ministerstva financií Ing. Štefana Chudobu, PhD. a predstaviteľov mesta Svidník i Giraltovce. Hlavným bodom stretnutia bolo predkladanie už konkrétnych projektov potrebných na realizáciu procesov, aktivít napomáhajúcich k znižovaniu nezamestnanosti, naštartovaniu miestnej ekonomiky a zviditeľneniu nášho regiónu. Akčný plán okresu Svidník pozostáva z takmer 160 podnikateľských zámerov, predpokladom ktorých je vytvorenie viac ako tisíc pracovných miest. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.