Aktuality / Pozvánka pre predajcov na predajné trhy počas osláv VIII. ročníka „Dni Svidníka“

 

P   O  Z  V  Á   N   K A
Mesto Svidník pozýva všetkých predajcov potravinového a nepotravinového sortimentu    na predajné trhy konané z príležitosti osláv VIII. ročníka
„Dni Svidníka“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 06. – 07. júla 2012 /piatok, sobota/v priestoroch, ktoré sú vyznačené v situačnom pláne.
 
 
Trhové miesto je možné zakúpiť si osobne na Mestskom úrade, odbore sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu na ul. Sov. hrdinov 200/337 vo Svidníku, 2. poschodie č. dv. 234 /p. Hricenková / podľa číslovania v situačnom pláne /viď prílohy/ denne od 21.05.2012 do 04.07.2012 v čase od 0800 hod. do 1500 hod.    
 
Telefonický simôžete miesto objednať denne od 21.05.2012 do 03.07.2012 v čase od 1200 hod. do 1500 hod. (ak v doobedňajších hodinách nie sú záujemcovia o kúpu trhového miesta vybavujeme aj telefonické objednávky)    
 Pri telefonickom predaji si miesto objednávate na čísle telefónu 054/7522182 kl. 115 s tým, že Vami vybrané a odsúhlasené miesto uhradíte poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na č. účtu 1402722254/0200 VÚB Svidník, konštantný symbol 0308. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo Vášho miesta, ktoré Vám bude pridelené pri objednávke.
 
Kópiu úhrady (šek resp. príkaz na úhradu) žiadame zaslať do 2 dni odo dňa objednania trhového miesta na číslo fax. 054/7522394 (nie poštou), resp. na e-mail. adresu podnikatel@svidnik.sk.V opačnom prípade bude miesto zrušené bez akéhokoľvek upozornenia a ponúknuté inému záujemcovi.  
  
V predpredaji buď v hotovosti alebo telefonický sa budú predávať trhové miesta iba na obidva dni trhov, pričom na sobotu je na predajnú plochu je zľava 50 %. Predpredaj končí 29.06.2012!
  
Každý predajca je povinní označiť si svoj predajný stánok na vhodnom a viditeľnom mieste základnými údajmi a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.  
Predajcovia potravinárskeho tovaru sú povinný vybaviť si súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v mieste trvalého bydliska vopred, ináč im hygienický dozor neumožní predaj.
 
Dôrazne upozorňujeme všetkých predajcov s občerstvením, že sú povinní svoje zakúpené trhové miesto t.j. miesto pod predajným prívesom, miesto pod predajným stánkom a miestom na sedenie zabezpečiť tak, aby nedošlo k  jeho znečisteniu hlavne potravinovým olejom, motorovým olejom, výpekmi, dreveným uhlím a iným potravinárskym odpadom. Doporučujeme ho vyložiť papierovými kartónmi alebo fóliou. V opačnom prípade nebude umožnené predajcovi na zakúpené miesto postaviť si stánok.       
 
Predajné stánky s občerstvením je možné postaviť na zakúpené miesto najskôr 05.07.20112 /t.j. štvrtok/ od 14.00 hod. Zároveň Vás upozorňujeme, že pri stánkoch s autom dĺžka stánku musí byť primeraná dĺžke auta (prívesný vozík spolu s autom nie je povolený. Zakúpené miesto počas trhov svojvoľne meniť nie je možné. Neúčasť na trhoch zo závažných dôvodov musí byť písomne zdôvodnená a vydokladovaná. Pri nesplnení tejto podmienky vraciame len 50% zo zaplatenej sumy.
 
 
Poplatky za trhové miesto sú stanovené za 1 bežný meter/deň :
 
Občerstvovacie stánky:  

ul. Centrálna – pešia zóna

12,- € /bm /deň
Nepotravinárske stánky:  

ul. Centrálna

11,-€ /bm /deň

ul. Nábrežná

11,- € /bm/ deň

ul.Komenského

  8,- €/bm/deň

ul.Kutuzovová

  4,- €/bm/deň
   
Poplatok za jeden stojan pri stánku   2,- € /deň  
Poplatok za auto alebo prívesný vozík pri stánku vo vyznačených priestoroch
  3,- € /deň
Poplatok za auto autosalónu 20,- €/1 auto/deň  
 
 
Na sobotu je trhové miesto zľavnené na 50 % z pôvodnej ceny.
 
     
Veríme, že možnosťou zakúpiť si trhové miesta v predpredaji predídeme nepríjemnostiam počas trvania trhov a tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 
 
                                                                                             Ing. Marta Jacková, v.r. 
                                                                                                      vedúca odboru                                    
 
 
 
Poznámka:
Sídlo organizačného štábu bude v budove Domu kultúry (na prízemí), ul. Sovietskych hrdinov 354/38,    089 01 Svidník

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.