Aktuality / Pozvánka pre predajcov na predajné trhy počas 58. ročníka SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSINOV - UKRAJINCOV vo Svidníku

 

 
P O Z V Á N K A
Mesto Svidník pozýva všetkých predajcov potravinového a nepotravinového sortimentu    na predajné trhy konané z príležitosti osláv
58. ročníka SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV žijúcich v SR,
ktoré sa uskutočnia
v dňoch 15. - 17. júna 2012 v priestoroch mestského amfiteátra, ktoré sú vyznačené v situačnom pláne.
 
Predaj trhových miest sa bude zabezpečovať na Mestskom úrade, odbore sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu na ul. Sov. hrdinov 200 vo Svidníku, 2. poschodie č. dv. 234 /Mgr. Tatiana Čarná/, podľa číslovania v situačnom pláne od 21. mája 2012. Hotovostné platby denne od 08.00 hod do 11.00 hod., telefonické objednávky denne od 12.00 hod. do 15.00 hod. 
 
V predpredaji sa budú predávať trhové miesta iba na obidva dni.
 
Trhové miesto si môžete objednať telefonicky na č.t. 054/75 221 82 s tým, že za telefonicky odsúhlasené miesto platbu uhradíte na č. účtu 27723-612/0200 VÚB Svidník. Variabilný a špecifický symbol Vám bude daný pri zakúpení trhového miesta. Kópiu úhrady žiadame do 2 dní odfaxovať (vrátane dňa objednania) na číslo fax. 054/75 223 94, resp. zaslať na e-mail adresu carna@svidnik.sk. V opačnom prípade bude objednané miesto zrušené bez akéhokoľvek upozornenia. Na jednorázovom príkaze na úhradu v správe pre prijímateľa resp. v doplňujúcom údaji musí byť uvedený "Sektor (napr. B) " a číslo predajného miesta (napr. 22 – 25).
Predpredaj trhových miest telefonicky končí 08.06.2012 (piatok). Po tomto termíne si trhové miesta môžete zakúpiť iba v hotovosti na tunajšom úrade.
V prípade, ak sa z  akýchkoľvek dôvodov 58. Slávnosti ... nezúčastnite, finančné prostriedky za trhové miesto Vám nebudú vrátené!.
Pri možnosti umiestnenia motorového vozidla za predajným stánkom, dĺžka stánku musí byť adekvátna dĺžke auta (vrátane ťažného zariadenia). Pri predaji z motorového prívesu je potrebné zakúpiť si dĺžku samotného prívesu vrátane ťažného zariadenia. Predajcovia potravinárskeho sortimentu si musia vybaviť súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vopred, ináč im hygienicky dozor neumožní predaj.
 
Ceny za trhové miesto sú stanovené následovne:
 
1.Vlastný stánok - potravinársky/ sektor B 14,- € bm/deň
2. Vlastný stánok /nepotravinársky/ sektor A / ul. Festivalova    8,- € bm/deň
3. Poplatok za auto pri stánku iba vo vyznačených priestoroch    3,- €/deň
4. Ambulantný stánok uzamykateľný  43,- €/deň
5. Poplatok za auto autosalónu  20,- €/1 auto/deň
 
 Situačný plan. pdf        
 
Predajné stánky je možné postaviť na zakúpené miesto najskôr 15.06.2012 t.j. /piatok/ od 14.00 hod.   
    
Veríme, že možnosťou zakúpiť si trhové miesta v predpredaji predídeme nepríjemnostiam počas trvania slávnosti.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť                                                                                             Ing. Marta JACKOVÁ, v.r.
                                                                                                                                              vedúca odboru
 
 
 

Upozornenie:    Vstupný poplatok pre návštevníkov na Slávnosti ..., ktoré sa uskutočnia v areáli amfiteátra a športového štadióna sa bude vyberať už na moste !    

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.