Aktuality / Pozvánka na zasadnutie MsZ - 21.7.2011

 Primátor mesta Svidník                                                                                                                  Svidník  14. júl 2011

 
 
P o z v á n k a
 
 
Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,
Vážený(á) predkladateľ(ka),
 
 
v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
 
z v o l á v a m
 
 
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na deň 21. júl 2011 (štvrtok) o 10.00 hod.
do zasadačky Obvodného úradu vo Svidníku s týmto programom:
 
1.  Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
 
2.  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
a) Uznesenia – trvalé úlohy
b) Uznesenia – úlohy v plnení
c) Uznesenia – splnené úlohy
Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
           
3.  Rokovania mestskej rady – informácia a závery
Referuje: Ing. Miron Mikita, zástupca primátora mesta
 
4.  Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta na Základnej umeleckej škole vo Svidníku
Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 
5.  Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
Referujú: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR
                Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ
 
6.  Priebežná informácia o skládke komunálneho odpadu v katastri obce Šemetkovce
Referuje: RNDr. Milan Dobňák, konateľ Ekoservis Svidník, s.r.o.
 
7.  Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet
Referuje: Ing. Jozef Kráľ, konateľ spoločnosti KM-Systém s r.o. Prešov
 
8.  Priebežná informácia o pripravách TUNING ZRAZ Svidník 2011
Referuje: Marek Biskup, konateľ TUNING ZRAZ, s.r.o.
 
9.  Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010/2011 a príprava na vykurovaciu sezónu 2011/2012
Referuje: Michal Husár, riaditeľ Službyt, s.r.o.
 
10.  Vyhodnotenie údržby miestnych komunikácií za I. polrok 2011 a harmonogram ich údržby na II. polrok 2011
Referuje: Michal Pich, riaditeľ TS
 
11.  Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníku
Predkladá: Mgr. Janette Pichaničová, riaditeľka ZUŠ
 
12.  Priebežná informácia o vyhlásených výzvach, vypracovaných projektoch, podaných žiadostiach a o ich úspešnosti za obdobie od 1. januára do 30. júna 2011
Referuje: Ing. Ľuboš Čepan, MsÚ
 
13.  Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva pre otázky rómskej komunity
Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 
14.  Interpelácia poslancov
 
15.  Rôzne
 
16.  Záver
 
 
 
S pozdravom                                                                                                              Ing. Ján Holodňák, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.