Aktuality / POZVÁNKA NA 57. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV ŹIJÚCICH NA SLOVENSKU

MESTSKÝ   ÚRAD   VO   S V I D N Í K U 
odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti, a obchodu
ul. Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

 
 
 
P   O  Z  V  Á   N   K  A
 
Mesto Svidník Vás pozýva na
 
57. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV ŹIJÚCICH NA SLOVENSKU,
 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 18. - 19. júna 2011 (sobota, nedeľa ) v priestoroch mestského amfiteátra, ktoré sú vyznačené v situačnom pláne.
 
     Predaj trhových miest sa bude zabezpečovať na Mestskom úrade, odbore sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu na ul. Sov. hrdinov 200 vo Svidníku, 2. poschodie č. dv. 234 /Mgr. Tatiana Čarná/, podľa číslovania v situačnom pláne od 23. mája 2011. Hotovostné platby denne od 08.00 hod do 11.00 hod., telefonické objednávky denne od 12.00 hod. do 15.00 hod. 
     V predpredaji sa budú predávať trhové miesta iba na obidva dni !
     Trhové miesto pre nepotravinové stánky si môžete objednať telefonicky na č.t. 054/75 221 82 s tým, že za telefonicky odsúhlasené miesto uhradíte platbu na č. účtu 27723-612/0200 VÚB Svidník. Variabilný symbol Vám bude daný pri zakúpení trhového miesta – je to číslo trhového miesta. Kópiu úhrady žiadame do 2 dní odfaxovať (vrátane dňa objednania) na číslo fax. 054/75 223 94, resp. zaslať na e-mail adresu carna@svidnik.sk. V opačnom prípade bude objednané miesto zrušené bez akéhokoľvek upozornenia. Na jednorázovom príkaze na úhradu v správe pre prijímateľa resp. v doplňujúcom údaji musí byť uvedený "Sektor (napr. B) " a číslo trhového miesta (napr. 22 – 25).
     Trhové miesto pre stánok s občerstvením si môže jeden predajca zakúpiť výlučne osobne na MsÚ a to najviac 6 bm v jednom sektore.
     Predaj trhových miest telefonicky končí 13.6.2011 (pondelok). Po tomto termíne si trhové miesta môžete zakúpiť iba v hotovosti na tunajšom úrade.
V prípade, ak sa z  akýchkoľvek dôvodov 57. Slávnosti ... nezúčastnite, finančné prostriedky za trhové miesto Vám nebudú vrátené! Zakúpené trhové miesto počas Slávnosti ... nie je možné meniť!
     Pri možnosti umiestnenia motorového vozidla za predajným stánkom, dĺžka stánku musí byť adekvátna dĺžke auta (vrátane ťažného zariadenia). Pri predaji z motorového prívesu je potrebné zakúpiť si dĺžku samotného prívesu vrátane ťažného zariadenia.
     Predajcovia potravinárskeho sortimentu si musia vybaviť súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vopred, ináč im hygienicky dozor neumožní predaj.
     Predajcovia sú povinní označiť svoje trhové miesto obchodným menom podnikateľa, u FO aj bydliskom, u PO označiť trhové miesto názvom obchodnej spoločnosti a sídlom a mať doklad o zaplatení trhového miesta !
 
 
Ceny za trhové miesto sú stanovené následovne:
 
1. Vlastný stánok /potravinársky/ sektor B,D,F    14,- €/ bm/deň                
2. Ambulantný stánok uzamykateľný 43,- €/deň  
3. Vlastný stánok /nepotravinársky/sektor C, A                                           
     Predaj zo stolov a stojanov /sektor C 

  8,- €/ bm/deň
  8,- €/ bm/deň

4. Poplatok za auto pri stánku resp. prívesný vozík
    iba vo vyznačených priestoroch 
  2,- €/deň
5. Autosalón                                                                                                     20,- €/deň
 
Predajné stánky je možné postaviť na trhové miesto najskôr 17.06.2011 t.j. /piatok/ od 14.00 hod.   
 
     Veríme, že možnosťou zakúpiť si trhové miesta v predpredaji predídeme nepríjemnostiam počas trvania slávnosti.
     Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
                                                                                                              Ing. Marta JACKOVÁ, v.r.
                                                                                                                       vedúca odboru
 
U p o z o r n e n i e : 
        Vstupné pre návštevníkov Slávnosti ..., ktoré sa uskutočnia v areáli amfiteátra a športového štadióna (t.j. kultúrny program, predajné stánky, zábavné atrakcie, remeslá, autosalón), sa bude vyberať už na moste !  Predaj trhových miest na ul. Festivalovej je zrušený !

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.