Aktuality / Pozvánka na 34. zasadnutie MsZ - 12.11.2010

Primátor mesta Svidník                                                                    

 
                                                                                  Svidník  5.11.2010
 
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m
 
34.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  na deň
 
12. novembra 2010 /piatok/ o 10.00 hod.
___________________________________________________
 
do zasadačky Obvodného úradu vo  Svidníku s týmto programom:
 
1.      Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 
2.      Informácia o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva
Referuje: Ing. Stanislav  FEK, hlavný kontrolór mesta
 
3.      Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2011-2013
Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 
4.      Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Svidník na roky 2011-2013
            Predkladá:  Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 
5.      Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník
Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 
6.      Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 5/2009 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Predkladá: Ing. Ján MIHALÍK, vedúci odboru MsÚ
 
7.      Návrh VZN mesta Svidník č. 6/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Svidník
Predkladá: Ing. Ján MIHALÍK, vedúci odboru MsÚ
 
8.      Ústna informatívna správa o činnosti mestskej polície za II. polrok 2010
            Referuje:  Imrich MATIAŠ, náčelník MsP
 
9.      Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu stavieb: „Svidník, 54, b.j. nižšieho štandardu, II. – III. etapa – 2x18 b.j. bloky B, C vrátane technickej vybavenosti
Predkladá: Imrich  BEDNÁR, vedúci odboru MsÚ
 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  za II. polrok 2010
            Predkladá: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2011
            Predkladá: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 
12. Diskusia
13. Interpelácia poslancov
14. Záver
 
     S pozdravom
 
 
 
 Ing. Michal Bartko, v.r.
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.