Aktuality / Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ - 8.6.2011

 

Primátor mesta Svidník
 
 
                                                                                          Svidník  30.05.2011
 
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
     V zmysle §-u 13, ods. 4, písm. a/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m
 
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na deň
 
8. jún 2011 /streda/ o 10.00 hod.
___________________________________________________
 
do zasadačky Obvodného úradu vo Svidníku s týmto programom:
 
1.      Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 
2.      Informácia o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva
Referuje: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 
3.      Návrh na udelenie Ceny mesta MUDr. Aladárovi Šalátovi, CSc.
Predkladá: Andrej TYČ, predseda komisie na udeľovanie cien mesta
 
4.      Návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi
Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 
5.      Návrh Štatútu mesta Svidník
Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 
6.      Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 
7.      Návrh Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva vo Svidníku
Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 
8.      Návrh Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti
mesta Svidník
Predkladá: MUDr. František KRUĽ, poslanec MsZ
  
9.      Návrh na určenie platu primátorovi Mesta Svidník
Predkladá: Ing. Miron MIKITA,  zástupca primátora mesta
 
10. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2010
Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 
11. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2010
Predkladá: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 
12. Návrh na zaradenie Centra voľného času v meste Svidník do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
Predkladá: Mgr. Ján VOOK, vedúci odboru MsÚ
 
13. Informácia o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2011
Referuje: Mgr. Ján VOOK, vedúci odboru MsÚ
 
14. Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011
Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 
15. Návrh na obstaranie Zmeny č. 2 Územného plánu mesta Svidník
Predkladá: Imrich BEDNÁR, vedúci odboru MsÚ
 
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
Predkladá: Ing. Marta JACKOVÁ, vedúca odboru MsÚ
 
17. Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta
Predkladá:Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 
18. Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2011
Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011
Predkladá: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 
20. Diskusia
 
21. Interpelácia poslancov
 
22. Záver
 
 
     S pozdravom
 
 
 
                                                                                                          Ing. Ján Holodňák, v.r.
 
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.