Aktuality / POZOR NA SĽUB !

 

Na prvých zasadnutiach okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli žrebom určení predsedovia a podpredsedovia OkVK. Prítomní podpísali prehlásenie o povinnosti mlčanlivosti, boli informovaní o plnení harmonogramu prípravy volieb a o úlohách okrskových volebných komisií.
Dôležitým aktom bolo zloženie sľubu, lebo (v súlade s odsekom 6, § 13 Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR) člen volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ Zloženie sľubu potvrdí člen volebnej komisie svojim podpisom.
Vzhľadom k tomu, že v meste Svidník sa 1. zasadnutia okrskových volebných komisií nezúčastnili všetci členovia upozorňujeme ich, aby v najbližších dňoch zložili na mestskom úrade zákonom predpísaný sľub, lebo „Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj vtedy ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní predo dňom volieb“.
Veríme, že členovia volebných komisií, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili 1. zasadnutia OkVK, si túto povinnosť v dohľadnom čase splnia.
 
                                                                                              P.G.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.