Aktuality / Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Mestský úrad vo Svidníku
  odbor výstavby, dopravy, ŽP a RR
 
                                    Číslo: 673-2639/2011                                                               Svidník, dňa 04.05.2011
 

 
   V e r e j n á   v y h l á š k a
 
O z n á m e n i e
 o začatí stavebného konania a nariadenie ustného pojednávania
 
Navrhovateľ ENTO s.r.o., Košice zastupujúc v konaní stavebníka LIDL Slovenská republika v.a.s., Púchovská 12, 914 41 Nemšová,  podal dňa 02.05.2011 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „LIDL – Predajňa potravín VKFL 1065, Svidník“ na pozemku parc.čís. KN-C  130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/14, 130/15, 130/16, 130/1, 119/1, 130/13 a 202/1, v kat. území mesta Svidník.
 
         Mesto Svidník ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb.          o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nariaďuje k predloženému návrhu v súlade s § 61 ods. 1 citovaného zákona ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
 
27.05.2011 o 9.30 hod.  /piatok/
 
so stretnutím na MsÚ, odbore výstavby, dopravy, ŽP a RR vo Svidníku, č. dverí 229.
 
          Do podkladov konania možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 hod. a pri ústnom pojednávaní.
         Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
           Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
 
 
 
                                                                                                                              Imrich B e d n á r
                                                                                                                                vedúci odboru
 
 
 
Doručuje sa:
 
1. ENTO s.r.o., Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice
2. LIDL Slovenská republika v.a.s., Púchovská 12, 914 41 Nemšová
3. Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
4. SVB DOMEX, JUDr. Michal Harviš, 8. mája 492, 089 01 Svidník
5. Kosť Zdenek – MIKOS, J.Gagarina 832/19, 089 01 Svidník
6. Tuyet Vu Thi, D. Millyho 571/2, 089 01 Svidník
7. SSC – IVaSC Košice, Kasárenské námestie 4, 041 55 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. Krajský úrad dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
10. OR PZ ODI, Sov hrdinov 200/35, 089 01 Svidník
11. ObÚ ŽP Stropkov – stále prac. Svidník , Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
12. OR HaZZ, čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
13. RÚ verejného zdravotníctva, Sov. hrdinov 79, 089 01 Svidník
14. ObÚ Svidník, odbor KR a CO, Sov hrdinov 102, 089 01 Svidník
15. OZ telesne postihnutých, Sov hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
16. SPP, regionálne centrum – Východ, Moldavská 12, 040 11 Košice
17. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
18. VVS a.s. – OZ Svidník, Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník
19. Slovak Telecom, Poštová 18, 042 10 Košice
20. Technické služby Mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník
21. Službyt s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník
 
 
 
 
Vyvesené dňa:
 
 
 
Zvesené dňa:
 
 
 
 
 
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.