Aktuality / Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa CVČ

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
 
Mesto Svidník
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien
 
vyhlasuje dňa 31. mája 2012
 
výberové konanie na miesto
 
riaditeľa Centra voľného času vo Svidníku.
 
1. Kvalifikačné predpoklady:
a) odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školského zariadenia stanovenú osobitným predpisom (vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
c) dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou (§ 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
d) bezúhonnosť.
 
2. Uchádzači o výberové konanie k písomnej žiadosti doložia:
a) overenú fotokópiu diplomu o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa, nie staršiu ako 3 mesiace,
b) potvrdenie o vykonaní pedagogickej praxe v dĺžke aspoň 5 rokov ku dňu podania žiadosti,
c) štruktúrovaný životopis,
d) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon takejto pozície,
e) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti; ak uchádzač je ku dňu podania žiadosti zamestnancom Mesta Svidník, výpis z registra trestov nepredkladá,
f)   písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
g) písomnú koncepciu rozvoja Centra voľného času vo Svidníku do roku 2017 (max. v rozsahu 5 strán formátu A4).
 
3. Iné požiadavky:
a) znalosť príslušných legislatívnych predpisov,
b) komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti,
c) osobnostné a morálne predpoklady,
d) spôsobilosť používať štátny jazyk v úradnom styku,
e) práca s počítačom (min. Word, Excel, e-mailová komunikácia, internet).
 
Ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia o vyhlásení výberového konania, nebude prizvaný a ani sa nemôže zúčastniť výberového konania podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien.
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla: „Riaditeľ CVČ vo Svidníku – výberové konanie“ osobne do podateľne MsÚ vo Svidníku alebo zašlite poštou na adresu: Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v termíne do 4. júla 2012 do 13.00 hod. Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania alebo ak žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien nové výberové konanie.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky v bode 1. a 2. tohto oznámenia najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ vo Svidníku, tel. č. 054/7521154.
 


 
                                                                                                            Ing. Ján Holodňák, v.r.
                                                                                                                primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.