Aktuality / Oznámenie o prerokovaní Zadania pre spracovanie ÚPN zóny „Obytný súbor pri pamätníku Svidník“

 

Mesto Svidník ako orgán územného plánovania v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečilo vypracovanie Zadania pre spracovanie ÚPN zóny „Obytný súbor pri pamätníku Svidník“   a toto podľa § 20 stavebného zákona prerokúva. 
 
 
Mesto Svidník v zmysle § 20 stavebného zákona zverejňuje:      
                             
o z n á m e n i e
o prerokovaní Zadania pre spracovanie ÚPN zóny
„Obytný súbor pri pamätníku Svidník“
 
 
Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Obytný súbor pri pamätníku Svidník“ bude vystavené k verejnému nahliadnutiu od 1.augusta 2012 po dobu 30 dní na nástenke na 2. poschodí pri kancelárii odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Svidník v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,30 hod. a od 1. augusta 2012 zverejnené na internetovej stránke: www.svidnik.sk.
 
Verejné prerokovanie Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Obytný súbor pri pamätníku Svidník“ s odborným výkladom spracovateľa pre orgány, organizácie a verejnosť sa uskutoční dňa:
 
8. augusta (streda) 2012 o 10,00 hod. vo veľkej zasadačke SLUŽBYTU spol. s r.o., ul. Karpatská 56, Svidník                                               
 
Vyzývame inštitúcie, orgány a organizácie, fyzické a právnické osoby, verejnosť, občanov mesta Svidník aby najneskôr do 30 dní odo dňa   vyvesenia tohto oznámenia   svoje pripomienky k  Zadaniu pre spracovanie ÚPN zóny „Obytný súbor pri pamätníku Svidník“  zaslali na Mestský úrad, odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. K neskôr podaným pripomienkam sa nebude prihliadať.
 
 
 
Obstarávateľskú činnosť zabezpečuje:
 
Ing. Martin Hudec (reg. číslo 275)
osoba s odbornou spôsobilosťou
pre obstarávanie ÚPD a ÚPP                                                        
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                                Ing. Ján Holodňák
                                                                                                                                    primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.