Aktuality / Obchodná verejná súťaž(25.6.2010)

 

Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
zastúpené primátorom Ing. Michalom Bartkom
 
 
v y h l a s u j e
 
(v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v náväznosti na „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“)
 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti podľa uznesenia MsZ č. 136/2008 zo dňa 10.4.2008
 
Mesto Svidník je výlučným vlastníkom 4 pozemkov na výstavbu rodinných domov v lokalite IBV nad SPP. Predaj pozemkov bol schválený MsZ č. 136/2008 zo dňa 10.4.2008 za finančnú náhradu minimálne 14,93 € ( 450,- Sk )/m2 . Pozemky sú vedené na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Svidník, kat. úz. Svidník, ťarchy: bez zápisu.
 
Stavebno-technické podmienky
 
1. Navrhované rodinné domy môžu byť podpivničené s jedným nadzemným podlažím, budú    
    mať sedlovú strechu s možnosťou riešenia podkrovného bytu
2. Rodinné domy okolo komunikácie K1 v smere juh – sever budú osadené :
    a) po pravej strane 7,0 m od okraja komunikácie (krajník cesty )
    b) po ľavej strane 8,0 m od okraja komunikácie (krajník cesty )
3. Rodinné domy okolo komunikácie K3 v smere východ -západ budú osadené :
    a) po pravej strane 7,0 m od okraja komunikácie (krajník cesty )
    b) po ľavej strane 8,0 m od okraja komunikácie (krajník cesty )
 
Orientácia domov k priľahlej komunikácii :
 
Rodinné domy z hľadiska preslnenia budú orientované ku priľahlej komunikácii takto :
a) hrebeňom strechy rovnobežne s ulicou   - dom č. 1,
b) hrebeňom strechy kolmo na ulicu - dom č. 19,21.
 
Všetky rodinné domy budú pripojené na inžinierske siete, ktoré sú toho času vo výstavbe.
 
Ide o pozemky:
Č.domu     Parc. č.   Výmera v m2    Min. cena v € (Sk)    Druh pozemku   Spôsob využitia pozemku
 
1          1757/132       720   10 754,83 (324 000 )   zast. plochy a nádv.   dom o jednom byte
1                  /220       348     2 599,08 (78 300 )     ide o jednu parcelu   /uzn.MsZ č.182/2008/                
19        1757/152       710   10 605,46 (319 500 )   zast. plochy a nádv.   dom o dvoch bytoch
21        1757/150       778   11 621,19(350 100)     zast. plochy a nádv.   dom o dvoch bytoch                        
 
PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže:
a./ ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne v sídle MsÚ Svidník najneskôr do 20.7.2010 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením
 
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“,
   číslo parcely KN 1757/......
 na adresu:
Mestský úrad Svidník
odbor finančný a správy majetku
Sov. hrdinov 200/33
089 01 Svidník
 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke podateľne MsÚ Svidník.
Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny / prísľub peňažného ústavu, výpis z účtu /, aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu účastníka v prípade, že účastník je podnikateľský subjekt. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bude návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti k prevádzaným nehnuteľnostiam podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku, príp. geometrického plánu a nákladov spojene s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti..
            Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná cena -cena za m2.
            Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
            Víťazovi verejnej obchodnej súťaže bude predložený návrh kúpnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade
neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže si vyhlasovateľ vyhradzuje právo túto súťaž v rozsahu k dotknutej nehnuteľnosti zrušiť.
Vyhlasovateľ si v zmysle § 287, ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predložené návrhy.
Miesto a čas otvárania obálok:
Mestský úrad - zasadačka na I. poschodí, dňa 22.7.2010    o     9.00 hod.
Na otváraní obálok sa okrem členov komisie môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí doručili návrhy v stanovenom termíne na určené podacie miesto.
            Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 136/2008 zo dňa 10.4.2008 schválilo zmluvnú pokutu vo výške 16 596,95- € (500 000,-Sk) , ak stavebník nezačne s výstavbou do dvoch rokov odo dňa prevodu vlastníctva k pozemku alebo prevedie pozemok na inú osobu v tej istej lehote.         
Účastník konania môže odkúpiť iba jeden z ponúkaných pozemkov /vrátané manželov /.
 
Kontakt:
bližšie informácie poskytnú:
Ing. Nikolaj Vlčinov, č. t. 054/7521368
Oľga Hanasová, č.t. 054/7521368

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.