Aktuality / Novoročný príhovor primátora k občanom mesta Svidník

Vážení spoluobčania,
 
dovoľte mi, aby som Vás čo najúprimnejšie v novom roku pozdravil, veľmi úprimne poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju nášho krásneho mesta a zaželal všetkým občanom mesta Svidník úspešný nový rok 2017, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a mnoho osobných i pracovných úspechov. 

Keďže sme zároveň aj v polovici volebného obdobia, rád by som pri tejto príležitosti zhrnul a zhodnotil, čo sa nám v uplynulom období podarilo dosiahnuť a zároveň predostrel, v čom chceme naďalej pokračovať a aké vízie do budúcna máme. Teší ma, že sme zrealizovali viacero dôležitých investičných akcií, ktoré budú slúžiť v prvom rade občanom mesta Svidník.

 
Bytová výstavba

Za veľmi dôležité považujem riešenie bytovej otázky, lebo aj týmto spôsobom prispievame k tomu, aby sa mladí ľudia jednoduchšie osamostatnili a v našom meste zotrvali, sociálne slabší preklenuli ťažšie životné obdobie a zároveň sme poskytli našim občanom kvalitnejšie podmienky na bývanie.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo v tejto oblasti zrealizovať tri významné stavby. V jeseni minulého roku sme do užívania odovzdali bytový blok B6 s 33 bytovými jednotkami a v kolaudačnom konaní sú dva bytové domy nižšieho štandardu B, C na Ul. festivalovej s 56 bytovými jednotkami. Celkovo išlo o takmer 4 mil. €  investíciu a vytvorili sme bezmála 90 nájomných bytov.  Výstavba týchto bytových domov bola podporená dotáciou MVDaRR SR a úverom zo ŠFRB.Pridanou hodnotou výstavby bytového domu B6 je takmer 60 nových parkovacích miest v blízkosti bytovky a krásne detské ihrisko, ktoré môžu využívať aj deti z okolitých bytových domov.

  

V jarných mesiacoch tohto roku začne dlho očakávaná II. etapa individuálnej bytovej výstavby nad PSS a.s. Svidník, kde by nové bývanie malo získať 12 rodín. Dobrou správou je, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS) pripravuje novú lokalitu na individuálnu bytovú výstavbu, oproti PSS a.s., kde by v budúcnosti mohlo byť postavených takmer 60 nových rodinných domov.

Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem o nové nájomné byty, máme veľkú ambíciu v bytovej výstavbe nájomných bytov pokračovať a to výstavbou bytového domu  B7 na Ul. Karpatská. Rekonštruovať chceme aj bývalý internát SOU strojárskeho na Ul. sov. hrdinov, čím by v našom meste pribudli ďalšie nájomné byty.

 
Miestne komunikácie

Dôležitou investičnou oblasťou v uplynulom období bola aj rekonštrukcia miestnych komunikácií. Rekonštruovala sa miestna komunikácia a chodník na Ul. Duklianska (63 497 €), opravili sa chodníky na Ul. Komenského (38 746 €), Ul. Stropkovská (83 282 €), rekonštrukciou prešli chodníky a obrubníky na Ul. poštová, Ul. Dr. Goldbergera a Ul. nábrežná  (55 229 €). Zámkovou dlažbou sme pokryli chodník na Ul. sov. hrdinov od kruhového objazdu po most Ondava (36 411 €) a rekonštrukciou si prešla aj miestna komunikácia za Strednou priemyselnou školou (14 425 €). V jeseni minulého roku prešlo rekonštrukciou aj parkovisko za bytovými domami na Ul. sov. hrdinov (49 689 €) a vybudovalo sa nové parkovisko za Strednou priemyselnou školou (27 028 €).

      

V rámci investorstva Slovenskej správy ciest a.s. Bratislava bola zrealizovaná rekonštrukcia ciest I. triedy, t. j. od kruhového objazdu po rázcestie Kapišová, od Slovenskej pošty v smere na Nižný Orlík, po odbočku na N. Jedľovú a v investorstve PSK bola realizovaná cesta od kruhového objazdu v smere na Mestisko. Investícia na území mesta Svidník bola vo výške takmer 1 mil. €.

V súvislosti so znížením poplatkov za zrážkové vody pre VVS a.s. plánujeme v tomto roku zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentáciu na odkanalizovanie verejných priestranstiev a následne po vyhlásení výzvy podať žiadosť o dotáciu na realizáciu.

 
Verejné osvetlenie

Za dobrý krok považujem aj rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde sme pôvodné svietidlá vymenili za modernejšie a úspornejšie LED-kové, do ktorého sme investovali 739 372 €. Osvetlených bolo aj deväť priechodov pre chodcov v meste Svidník  (38 000 €), čím sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Rozšírilo sa aj verejné osvetlenie pri garážach na Ul. Duklianska a Ul. Karpatská v sume za viac ako 12 tis. €.

Koncom uplynulého roka sme zakúpili novú vianočnú výzdobu, ktorá počas vianočných sviatkov dotvárala a spríjemňovala vianočnú atmosféru v meste Svidník (7 000 € vlastné zdroje + 8630 € sponzorské).

 
Technické služby (TS)

Počas celého obdobia TS mesta Svidník zabezpečovali údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v meste Svidník, čistenie chodníkov a miestnych komunikácií, čím prispeli k spokojnosti občanov a návštevníkov mesta Svidník. Zabezpečili odstránenie čiernej skládky komunálneho odpadu na Ul. Stropkovskej, na ktorú sme dostali dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške viac ako 27 tis. €. V tomto roku plánujeme podať aj žiadosť o dotáciu na zateplenie budovy TS mesta Svidník. 

    

 

Optické siete

V rámci napredovania vývoja telekomunikačných technológií sme umožnili telekomunikačným spoločnostiam zaviesť v našom meste optické káble. Vďaka optickým káblom sú našim občanom v rámci internetu a televízie ponúkané kvalitnejšie služby. Konkurencia viacerých spoloční v našom meste priniesla zníženie cien a možnosť väčšieho výberu produktov.

 

Rekonštrukcia teplovodných rozvodov

Veľmi dôležitou, takmer 2 mil. € investíciou, bola aj II. etapa rekonštrukcie 40-ročných teplovodných rozvodov realizovaných cez spoločnosť Službyt, s.r.o. Svidník. Túto rekonštrukciu považujem za veľmi dôležitú, lebo nám zabezpečila plynulú, bezpečnú a hospodárnu dodávku tepla. Dobrou správou je, že touto rekonštrukciou došlo k  zefektívneniu výroby a dodávky tepla a teplej vody, k zníženiu distribučných strát, k zvýšeniu komfortu pre konečných užívateľov, a to všetko s pozitívnym dopadom na celkovú cenu tepla, ktorá sa znižuje o 13 percent.  

 
Školstvo

Veľmi dôležitým odvetvím pre občanov mesta je školstvo a aj v tejto oblasti sme v uplynulom období veľa investovali.

V ZŠ Komenského sme vybavili školskú jedáleň výdajnými pultami, plynovým kotlom (6 490 €) a konvektomatom (12 500 €). Oplotili sme areál školy (5 000 €) a osvetlili prístupový chodník od pešej zóny k základnej škole - po násype Ladomírky (5 000 €).

ZŠ 8. mája sme kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia (114 000 €), vybavili školskú jedáleň zakúpením elektrického kotla, výdajných pultov (7 000 €) a konvektomatu (13 200 €). Výmenou v tejto škole z časti prešla aj podlahová krytina (20 000 €), zrealizovali sme aj výstavbu nového chodníka k tejto škole (6 000 €) a termoreguláciu vykurovania (16 500 €).

Na prevádzku školského bazéna sme získali v rámci dohadovacieho konania 50 000 €.

Aj pre ZŠ Karpatská sme zakúpili výdajné pulty, umývačku riadu (9672 €) a konvektomat (12 000 €). Športovým náradím za 4300 € sme vybavili telocvičňu základnej školy a  zrekonštruovali celú plochu pred budovou základnej školy s prístupovou cestou (23 902 €).

ZUŠ Svidník sa na základe zmluvy so Službyt s.r.o. Svidník vymenili okná za 12 000 € a z vlastných zdrojov  za viac ako 20 000 €. Vymenili sa termoregulačné ventily (5 019 €) a v súčasnosti sa opravuje strecha budovy ZUŠ (1 260 €) i renovuje drevená podlaha v koncertnej miestnosti (5 461  €).  

Investovali sme aj v materských školách. MŠ gen. Svobodu získala 3 000 € na detské dopravné ihrisko „Semafór nie je fór“. Zrekonštruovali sme sklobetónovú stenu (3 000 €) na tejto materskej škole a tohto roku čaká materskú školu rekonštrukcia (zateplenie budovy a strechy, výmena okien a dverí a rekonštrukcia osvetlenia a ústredného kúrenia), na ktorú sme v rámci projektu získali viac ako 500-tisíc € a spolu s 5%-ným spolufinancovaním mesta sa celá rekonštrukcia uskutoční v sume takmer 528 000 €.

Zelenú dostala aj MŠ 8. mája, ktorá má na rekonštrukciu budovy (zateplenie budovy a strechy, výmena okien a dverí a rekonštrukcia osvetlenia a ústredného kúrenia) schválený nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 700 000 € a spolu so spolufinancovaním mesta sa celá rekonštrukcia uskutoční v sume za viac ako 730 000 €.

V súčasnosti podnikáme potrebné kroky na získanie finančných prostriedkov pre MŠ Ľ. Štúra, ktorú plánujeme tiež zrekonštruovať a to aj vrátene novej nadstavby, ktorou sa zvýši kapacita materskej školy.

 
Detské ihriská

V záujme mesta je aj výstavba detských ihrísk, lebo tých nie je nikdy dosť. V uplynulom období sme do užívania dali detské ihriská na Ul. karpatská (25 907 €), detské ihrisko na Ul. mládeže (21 294 €), detské ihrisko na križovatke Ul. V. Nejedlého a Ul. dlhej (3 660 €) a detské ihrisko na Ul. SNP (3 000 €). Verím, že každým novým ihriskom v našom meste urobíme radosť nielen deťom, ale i ich rodičom.

 

  

 
Šport

Mesto Svidník podporuje aj športové kluby a ich aktivity. V rámci peňažného plnenia putovalo do rozvoja svidníckeho športu najviac finančných prostriedkov za posledné roky, v roku 2015 to bolo  84 500 € a v roku 2016 sme prispeli sumou 92 650 €.

 
Sociálna oblasť

Mesto Svidník podporuje svidníckych seniorov a sociálne znevýhodnených občanov  prostredníctvom rôznych krokov. V rámci starostlivosti o seniorov prevádzkujeme „Denné centrum“, kde sa vykonáva základne sociálne poradenstvo a konajú sa pravidelné akcie pre seniorov. Náklady spojené s prevádzkou tohto centra financuje mesto. Priestory na klubovú činnosť sme poskytli aj Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, kde tak isto hradíme náklady na prevádzku.

Dobrým rozhodnutím mesta bol aj odpredaj budovy bývalej MŠ, kde dnes zásluhou firmy GMT projekt, s.r.o. stojí denný stacionár, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujem.  Tento krásne zrekonštruovaný a moderný stacionár využíva 60 dôchodcov, o ktorých je dennodenne výborne postarané.

V našom meste máme zriadenú opatrovateľskú službu, prostredníctvom ktorej sa staráme o 44 chorých a starých občanov nášho mesta. Na túto činnosť sa nám cez projekt na obdobie 2/2016 – 4/2018 podarilo získať finančné prostriedky vo výške 308 000 €.

Poskytujeme zľavy pre seniorov na daň z nehnuteľnosti a vývoz odpadu nad 62 rokov vo výške 30 % a nad 70 rokov vo výške 50 %. V roku 2015 sme 76 seniorom prispievali na stravu, na ktorú bolo vyčlenených 5 000 € a v roku 2016 to bolo 6 000 €, čím sme tak pomohli 103 seniorom.

Za posledné dva roky sme získali na podporu zamestnanosti zdravotne znevýhodnených ľudí takmer 100 tis. € a v 4 chránených dielňach sme zamestnali 14 občanov. Cez projekty Protipovodňové práce a Šanca na zamestnanie sme zamestnali 37 občanov.

Náležitú pozornosť venujeme nezamestnaným občanom, kde v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb zamestnávame priemerne 80 dlhodobo nezamestnaných občanov nášho mesta. Naďalej prebieha projekt terénnej sociálnej práce, kde zamestnávame 3 pracovníkov, ktorí sa venujú sociálne odkázaným a ohrozeným skupinám osôb.

Za roky 2015-2016 sme poskytli 46 jednorazových dávok sociálnej pomoci celkove vo výške 2 000 €.

 

Projekty cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce

V rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce sme spolu s poľskými partnermi podali viacero projektov, v ktorých sme sa zamerali na vybudovanie cykloturistickej infraštruktúry, rekonštrukciu Parku gen. L. Svobodu, rekonštrukciu amfiteátra, vybavenie Domu kultúry Svidník, vzdelávanie zamestnancov a študentov v meste Svidník, zabezpečenie propagačných materiálov pre zvýšenie rozvoja cestovného ruchu v našom regióne.  Verím, že pri hodnotení projektov budeme úspešní a naše zámery sa zrealizujú.

Za dôležité pokladám spomenúť aj augustové výjazdové rokovanie vlády SR v našom meste, na ktorom vláda schválila Akčný plán rozvoja okresu Svidník, ktorý počíta do roku 2020 s vytvorením 1 418 nových pracovných miest. Keďže v našom regióne nezamestnanosť patrí k najvypuklejším problémom, vnímam toto rozhodnutie ako veľký úspech.

Vážení spoluobčania, všetky úspešne zrealizované projekty sú spoločným dielom nielen vedenia mesta, odborných zamestnancov MsÚ, ale i mestského zastupiteľstva. Preto chcem poďakovať za spoluprácu a podporu hlavne Vám občanom mesta, poslancom MsZ, ktorí všetky tieto aktivity schválili a podporili, PSK,  osobitne predsedovi PSK Petrovi Chudíkovi,  poslancovi PSK Petrovi Pilipovi, riaditeľovi Správy a údržby ciest PSK Milanovi Cocuľovi, riaditeľovi IVSC Košice Jozefovi Fabianovi, ako aj všetkým riaditeľom škôl a školských zariadení, organizáciám a podnikateľskému sektoru, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta.

Verím, že aj v budúcom období všetci nájdeme spoločnú cestu i vôľu a vynaložíme všetko úsilie na podporu projektov a aktivít, ktoré budú prínosom pre naše mesto a v neposlednom rade pre Vás, občanov nášho krásneho mesta.

Ing. Ján Holodňák
primátor mesta

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.