Aktuality / Nová skládka komunálneho odpadu v Šemetkovciach otvorená

 

V stredu 25. januára 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie  Skládky pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v náväznosti na rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice o povolení užívania a zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce – I. etapa“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1.2012. Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce o celkovej kapacite 1. kazety 80 509 m3 je situovaná mimo zastavaného územia, cca 1000m severo – severozápadne od obce Vislava, 1500m juhozápadne od obce Šemetkovce a 1200 m juho – juhovýchodne od obce Vagrinec po pravej strane cesty III. triedy Vagrinec – Vislava.
Investorom skládky je spoločnosť Ekoservis Svidník, s.r.o.  V slávnostnom príhovore primátor mesta Ján Holodňák zhodnotil proces výstavby skládky a tiež aj jej perspektívu.  V podobnom duchu vystúpili so svojimi príhovormi aj starosta obce Šemetkovce Zdeno Čmarada a konateľ spoločnosti Ekoservis Svidník, s.r.o.  Milan Dobňák. 
V súvislosti s otvorením skládky  sú v najbližšom období postupne plánované stretnutia so starostami obcí okresu Svidník o zvoze komunálneho odpadu z obcí na uvedenú skládku.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.